R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 150
din 24 noiembrie 2011
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituție publică de asistență socială ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.19339 din 17.XI.2011, cu privire la stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos,
Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos nr.1653/07.11.2011 cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției de director de către doamna Radiana Sorina Eremia,
Cu respectarea prevederilor art.25 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.2 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,
În temeiul art.91 alin.(1), lit. "a" precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constată suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Laura Pop, director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, începând cu data de 1 decembrie 2011, pe durata concediului maternal, respectiv a concediului de îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani.
Art.2. (1) Până la ocuparea prin concurs a postului temporar vacant de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, atribuțiile specifice vor fi exercitate cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, de către doamna Radiana Sorina Eremia - psiholog în cadrul acestei instituții.
(2) Perioada prevăzută la alin.(1) al art.2 din prezenta hotărârea poate fi prelungită, prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Mureș, cu maximum 6 luni.
Art.3. Drepturile salariale pentru perioada exercitării temporare a funcției de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos vor fi stabilite prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Mureș.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos și persoana desemnată la art.2 alin.(1) din prezenta hotărâre.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 19339 din 17.XI.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituție publică de asistență socială ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

În categoria atribuțiilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice de interes județean, la art.91, alin.2 lit."e" din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este stabilită competența consiliului județean de a numi, sancționa și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii acestor instituțiilor.
Sub nr.1653/07.11.2011 Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, ne comunică faptul că, începând cu data de 1 decembrie 2011, contractul individual de muncă al doamnei Pop Laura Mona se suspendă pe durata concediului maternal, respectiv a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani. Cu aceeași adresă se propune ca asigurarea conducerii interimare a acestei instituții să fie asigurată de către doamna Eremia Radiana Sorina, angajatul Căminului pentru Persoane Vârstnice, în funcția de psiholog, care îndeplinește condițiile de studii și vechime pentru ocuparea temporară a funcției de director al acestei instituții.
Conform prevederilor art.25 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. În mod excepțional, această perioadă poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. Pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituție publică de asistență socială ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke