R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 4
din 25 ianuarie 2011
pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.928/20.I.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la secțiunea I " Bunuri Imobile"se modifică următoarele poziții:
a) poziția nr. 274 "Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș cu grup gospodăresc și centrală termică", coloana (4) "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: "Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, clădire Spital Clinic Județean de Urgență, construcție 2S+P+9E din cărămidă, pe fundație de beton cu acoperiș tip terasă din beton izolat cu material de tip pluvitec; platformă cu 2 rezervoare oxigen lichid; stație de oxigen; grup gospodăresc, construcție P+2E pe fundație beton cu zidărie din cărămidă; centrală termică pe fundație de beton, cu zidărie din cărămidă; punct generator electric - clădire cu P+1E, din cărămidă, pe fundație din beton; rezervor de apă 500 mc; cabină portar - clădire tip parter pe fundație de beton cu pereții din cărămidă și teren în suprafață de 150706 mp (15,07 ha)"
b) poziția nr. 275 "Clădire SMURD cu anexe Tîrgu Mureș și teren aferent", coloana (4) "Elemente de identificare", se modifică și va avea următorul cuprins: "Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, construcție metalică modulară amplasată pe o placă de beton armat și hangar pentru elicopter, terenul aferent construcțiilor este inclus la poz.274 fiind un singur corp de proprietate.
c) poziția 276 "Clădire administrativă Spitalul Clinic Județean Tîrgu Mureș și teren aferent" se abrogă.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Arhitectului Șef care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.928 /20.I.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin H.C.J. nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin HGR nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza HCJ nr.34/27.03.2008, când Anexa la HCJ nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
La data promovării H.C.J. nr.34/2008, pentru imobilele de la poziția nr.274 și 275, care formează un singur corp de proprietate, s-a cuprins terenul aferent în suprafață de 193499 mp, rezultat în urma măsurătorilor de precizie efectuate cu ocazia întocmirii documentației pentru întăbularea imobilului, prin suprapunerea hărții cu numerele topo vechi peste planul de amplasament rezultat in urma acestor măsurători.
Întrucât, lotul I în suprafață de 29734 mp, lotul IX în suprafață de 10457 mp și lotul X în suprafață de 2602 mp, afectate de obiective publice de interes local prin extinderea cimitirului, extinderea incintei Gr. Școlar Ion Vlasiu și corpul stradal Gh.Marinescu, au fost transmise prin HCJ nr.168/2010 în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș, se impune modificarea suprafeței de teren aferentă Spitalului Clinic Județean de Urgență de la 193499 mp la 150706 mp.
Întrucât, imobilul - Clădire administrativă Spitalul Clinic Județean Tîrgu Mureș și teren aferent, cuprins la poziția 276, face parte din imobilul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, ale cărui elemente de identificare se regăsesc la poziția 274, fiind detaliate în ANEXA la CF 95396/N Tîrgu Mureș, se impune abrogarea acestei poziții.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif