R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 128
din 27 octombrie 2011
privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr.5, precum și asupra unei părți din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15375/21.10.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș prin adresa nr.17825/16.09.2011 și prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5.
Art.2. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra terenului în suprafață de 3228 mp cu destinația de parcare, parte din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, înscris în CF nr. 95396/N, nr. cad.3260, nr. Top 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, identificat în planul de amplasament și delimitare a imobilului din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Predarea - preluarea imobilelor menționate la art.1 și 2 se face în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei, pe bază de proces verbal.
Art.4. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș va prezenta spre aprobare autorității deliberative, în termen de 60 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, propuneri care vor viza:
- măsuri de administrare a imobilului menționat la art. 1
- măsuri de amenajare, viabilizare și exploatare a spațiului cu destinația de parcare menționat la art .2
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 15375/21.10.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr.5, precum și asupra unei părți din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu ,nr.50

Imobilul situat în Municipiul Tîrgu Mureș, Str. Aleea Carpați, nr.5, face parte din domeniul public al județului Mureș în baza HGR nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective.
Prin HCJ nr.34/2003, Consiliul Județean Mureș a transmis Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, administrarea imobilului mai sus menționat. În urma reorganizării Spitalului, imobilul a rămas în structura și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș pentru funcționarea Policlinicii Sportive.
Ca urmare a reorganizării activității Spitalului și mutării Policlinicii Sportive într-una din clădirile în care a funcționat Clinica BUCO MAXILO FACIALĂ, prin adresa nr.17020/05.09.2011 Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș ne comunică că începând cu data de 01.10.2011 spațiile ocupate pentru desfășurarea activității Policlinicii Sportive vor fi eliberate, imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, devenind astfel disponibil, situație în care prin adresa nr. 17825/16.09.2011 ne solicită retragerea dreptului de administrare asupra acestui imobil.
Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, va prezenta în termen de 60 zile de la adoptarea hotărârii, propuneri privind luarea unor măsuri de administrare a imobilului.
De asemenea, terenul în suprafață de 3228 mp cu destinația de parcare, parte din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, evidențiat în cartea funciară nr.95396/N, face parte din domeniul public al județului Mureș în baza Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a HGR nr.867/2002 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, fiind atestat ca aparținând domeniului public al județului prin HGR nr.964/2002.
Prin Hotărârea nr.34/2003, Consiliul Județean Mureș a transmis dreptul de administrarea asupra imobilului mai sus menționat Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, unitate sanitară care își desfășoară activitatea în acesta.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.16277/2011, am fost sesizați că această parcare publică aferentă Spitalului se află într-o stare avansată de degradare.
În urma verificărilor efectuate la fața locului am constatat că drumul de acces și aleile sunt în stare relativ bună, pe când o parte a parcărilor, respectiv cele destinate parcării automobilelor personalului angajat dar mai ales parcarea mare destinată publicului, inițial betonată, este într-o fază avansată de degradare, cu gropi de 15-20 cm și borduri lipsă.
Constatând lipsa de interes a administratorului pentru locurile de parcare, propunem retragerea dreptului de administrare asupra terenul în suprafață de 3228 mp cu destinația de parcare publică, urmând ca specialiștii din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, să facă propuneri privind luarea unor măsuri de amenajare, viabilizare și exploatare a acesteia.
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif