R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.95
din 28 iulie 2011
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12.225/21.07.2011 la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera "a" și art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 12.225/21.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
a) să nu înregistreze plăți restante;
b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Potrivit datelor prezentate în Raportul privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor, dar, în urma analizelor efectuate se propune realocarea de sume între obiective de investiții, precum și reașezarea sumelor prevăzute la secțiunea de funcționare, printr-o rectificare a bugetului.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád