R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 119
din 22 septembrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 și al R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15.480/19.09.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În baza Ordonanței Guvernului nr.10/2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,
Potrivit Ordinului comun al Ministrului Administrației și Internelor nr.172/18.08.2011 și al Ministrului Finanțelor Publice nr.2429/17.08.2011,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în sumă de 380.134.500 lei și la cheltuieli în sumă de 458.499.500 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.
................................................................................................................
(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al instituțiilor și al acțiunilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/116.
2. Anexele nr. 1/e, 2/1/c, 2/17/a, 2/22/a, 2/24/a, 2/28/b, 2/30/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/47/c, 2/48/c, 2/50/c, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/c, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/86, 2/88, 2/92/b, 2/93, 2/94/c, 2/96, 2/102, 3/b, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/9/b, 3/10/a, 3/11/b, 4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 7/d, 8/b, 9/b, 9/2/b, 10/b și 11/a la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/f, 2/1/d, 2/17/b, 2/22/b, 2/24/b, 2/28/c, 2/30/c, 2/32/c, 2/33/c, 2/47/d, 2/48/d, 2/50/d, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/d, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/86/a, 2/88/a, 2/92/c, 2/93/a, 2/94/d, 2/96/a, 2/102/a, 3/c, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/c, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/c, 4/1/b, 4/2/c, 4/3/c, 7/e, 8/c, 9/c, 9/2/c, 10/c și 11/b.
3. După anexa nr.2/108 se introduc opt anexe noi, nr. 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115 și 2/116.
4. Anexele nr.151b și 251b la HCJ nr.51/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș pe anul 2011, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.151c și 251c.
5. Anexa nr.6 la HCJ nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.6/a.
Art.II. Anexele 1/f, 2/1/d, 2/17/b, 2/22/b, 2/24/b, 2/28/c, 2/30/c, 2/32/c, 2/33/c, 2/47/d, 2/48/d, 2/50/d, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/d, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/86/a, 2/88/a, 2/92/c, 2/93/a, 2/94/d, 2/96/a, 2/102/a, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 3/c, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/c, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/c, 4/1/b, 4/2/c, 4/3/c, 7/e, 8/c, 9/c, 9/2/c, 10/c și 11/b, precum și anexele nr. 151c și 251c și 6/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 154890/20.IX.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin Ordinul comun al ministrului Administrației și Internelor nr.172/18.08.2011 și al ministrului Finanțelor Publice nr.2429/17.08.2011, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate și finanțate pe anul 2011 se reduce cu suma de 1.483.000 lei și se stabilește la volumul de 122.002.000 lei.
Pentru respectarea prevederilor acestui Ordin, se propune reducerea cheltuielilor de personal, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.23/2011, aferente trimestrului IV 2011, la Spitalul Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni și Spitalul Clinic Județean Mureș, ca urmare a diminuării volumului contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Potrivit Ordonanței Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, s-a aprobat alocarea sumei de 300.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate privind finanțarea cheltuielilor cu salariile și contribuțiile aferente acestora din învățământul special și din centrul județean de resurse și asistență educațională pentru bugetul propriu al județului Mureș.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș cu suma sus amintită, pe parte de venituri la "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate", cod 110201, iar pe parte de cheltuieli la capitolul bugetar "Învățământ special", cod 650211.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/f, 2/110, 4/1/b și 4/2/5.
În baza protocolului încheiat între Biblioteca Județeană Mureș și Ambasada Americană, pentru deschiderea Centrului American Corner, s-a primit o finanțare în sumă de 18.900 lei, sumă virată în contul Consiliului Județean Mureș. Prin adresa nr.14697/2011, Biblioteca Județeană Mureș solicită majorarea bugetului cu suma respectivă.
Muzeul Județean Mureș și Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul", prin adresele nr.14633/2011 și 14133/2011, solicită majorarea veniturilor proprii cu suma de 40.000 lei și respectiv 20.000 lei, ca urmare a câștigării de către Muzeul Județean Mureș a unui proiect cultural de la Administrația Fondului Cultural Național București și a achiziționării costumelor populare necesare realizării premierei secției maghiare a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul". Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.2/32/c, 2/33/c, 3/c, 3/3/c și 3/4/c.
Unitatea de implementare a Proiectului "Reabilitare DJ 142C" în baza Notei de necesitate, ca urmare a modificării graficului fizic și valoric de execuție a lucrărilor, solicită devansarea sumei de 4.000.000 lei programată pentru anul 2012 și cuprinderea acesteia în bugetul anului curent.
Propunem alocarea acestei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean.
Spitalul Municipal "Gh.Marinescu" Târnăveni, prin adresa nr.15128/2011 solicită alocarea sumei de 310.000 lei în vederea obținerii acreditării, fiind necesare finalizarea unor investiții.
Propunem alocarea acestei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean.
De asemenea, Direcția Tehnică, prin adresa nr.15106/2011, solicită alocarea suplimentară a sumei de 25.000 lei pentru unele reparații urgente la clădirea Școlii de Arte Tg.Mureș, situată în P-ța Trandafirilor nr.5, deoarece există pericolul desprinderii unor bucăți din ornamentele fațadei care pun în pericol pietonii.
Propunem alocarea acestei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean.
Direcția Tehnică, solicită redistribuirea sumei de 1.047.000 lei pentru următoarele lucrări: asigurarea siguranței rutiere, lucrări accidentale - drenare carosabil, întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru acces de la DN 15 la intrarea spre RA "Aeroportul Transilvania" Tg.Mureș și reabilitare pod peste Valea Șaeș km 94+809. Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.104/2011 s-a aprobat "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, comuna Șincai". În vederea declanșării procedurii de achiziție, propunem alocarea sumei de 123.000 lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean.
Urmare adreselor nr.15345/2011, 15346/2011, 15347/2011 emise de RA "Aeroportul Transilvania" Tg.Mureș și a analizei contului de execuție, se propune alocarea sumei de 280.000 lei pentru activitatea curentă și 48.000 lei pentru investiții.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 2/17/b, 2/30/c, 2/92/c, 2/93/a, 2/94/d, 2/96/a, 2/111, 2/112, 9/c, 9/2/c, 10/c și 11/b.
Conform Hotărârii Consiliului Județean nr.109/2011 s-au aprobat acordurile de parteneriat între Consiliului Județean Mureș și Clubul Sportiv "Electromureș" și respectiv Consiliul Județean Mureș și Asociația "Pro Regio". De asemenea, se propune aprobarea Parteneriatului între Consiliul Județean Mureș și Clubul Universitar Tg.Mureș pentru desfășurarea Turneului Internațional de Volei Feminin "Cupa Ardealul", ediția a VI-a.
Sumele aprobate pentru aceste acțiuni se redistribuie de la poziția "Organizare diverse manifestări", conform anexelor nr. 2/102/a, 2/114, 2/116 și 2/117.
Prin adresele nr.14698/2011, 14823/201, 15255/2011, 15154/2011, 15276/2011, Redacția Revistei "Lato", Teatrul "Ariel", Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Muzeul Județean Mureș, Camera Agricolă Județeană Mureș și Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos" solicită unele reașezări ale bugetului în cadrul aceluiași volum la activitatea curentă și de investiții. Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr. 2/47/b...2/50/b, 2/51/c...2/72/c, 3/5/c, 3/9, 3/10/b, 3/11/c, 7/c și 8/c.
În urma analizei contului de execuție, se constată ca fiind necesară o reașezare a bugetului în cadrul aceluiași volum la capitolele bugetare "Autorități executive", "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tg.Mureș", "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin" și "Centrul Militar Județean".
Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr. 2/1/b, 2/22/b, 2/24/b și 2/28/c.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád