R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 116
din 6 septembrie 2011
privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Grindeni - Luduș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.14464/1.IX.2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe ruta Grindeni - Luduș, conform caietului de sarcini anexat.
Art 2. Licența de traseu se atribuie operatorului de transport SC Madga Trans SRL, cu sediul în Luduș, și este valabilă de la data 06.09.2011 până la data de 07.08.2012.
Art 3. Prezenta hotărâre se comunică Autorității Județene de Transport din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.14464/1.IX.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grindeni - Luduș

Potrivit art.5, alin.(1), din Legea nr.92/2007, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.
Transportul județean de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, în baza licențelor de traseu și a caietelor de sarcini eliberate de autoritățile administrației publice de la nivel județean în a căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R.
În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru un serviciu de transport public județean prin curse regulate speciale, operatorii de transport rutier depun la autoritățile administrației publice de la nivel județean, după caz, un dosar cu un set de documente care sunt prevăzute la art.33, alin.(1), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr.353/2007.
Autoritatea județeană de transport, din cadrul Consiliului Județean Mureș, a eliberat de la înființare până în momentul de față, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea îndeplinirii condițiilor impuse pentru efectuarea transporturilor, un număr de 79 licențe de traseu pentru transportul public de persoane prin curse speciale județene, corespunzătoare unui număr de 23 operatori de transport.
În ceea ce privește condițiile actuale de efectuare a transportului public județean de persoane, au fost adoptate noi acte normative care impun modificarea și completarea procedurii de atribuire a licențelor de traseu.
Astfel, în conformitate cu prevederile art.17, alin.(1), lit.p), din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr.163 din 11 iulie 2011, consiliile județene aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Drept urmare, în conformitate cu prevederile art.5, alin.3 și ale art.17, alin.(1), lit.p) din Legea nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.31, alin.2 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grindeni - Luduș.
Atribuirea licenței pentru traseul sus-amintit a fost solicitată de operatorul de transport SC Madga Trans SRL, cu sediul în Luduș, în baza contractului încheiat cu beneficiarul transportului.
Documentele depuse în vederea licențierii pentru efectuarea transportului pe traseul menționat sunt cele prevăzute la art.33, alin (1), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;
e) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
Suplimentar, operatorul de transport a inserat în dosarul depus copii ale următoarelor documente:
- cartea de identitate a vehiculului;
- certificatul de clasificare - emis de Registrul Auto Român (R.A.R);
- certificatul de înmatriculare;
- asigurarea obligatorie de răspundere civila-RCA;
- asigurarea călătorilor și bagajelor;
- certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului;
- licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
- certificatul de competență profesională a persoanei desemnate;
Dosarul mai conține: avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R, prevăzut la art.31, alin.(1), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și avizele autorităților administrației publice locale pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.
Precizăm că urmarea solicitării operatorului de transport SC Madga Trans SRL, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub numărul 13400/10.08.2011, privind eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe ruta Grindeni - Luduș, a fost analizată întreaga documentație depusă în acest sens și s-a constatat că solicitantul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Odinul MIRA nr.353/2007, referitoare la executarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád