R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.69
din 26 mai 2011
privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare cu apă - canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare - ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.8107/18.05.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică, la proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare cu apă - canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare - ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș, Procesul - Verbal nr.1/13.05.2011 pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile, înregistrat la sediul Consiliului Județean Mureș sub nr.8027/17 mai 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.7, alin.(1) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.22 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin HGR nr.583/1994,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se declară de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiții "Drum de acces și alimentare cu apă - canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare - ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș, în vederea exproprierii terenului necesar realizării acestuia.
Art.2. Expropriatorul este Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș.
Art.3. Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș și la sediul Consiliului Local al comunei Cristești.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr. 8107/18.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare cu apă - canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare - ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș

În baza Hotărârii nr.60/28.04.2011 a Consiliului Județean, privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș, s-a constituit comisia care a derulat procedura conform Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.583/1994.
In cadrul Proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Mureș", finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu - Axa 2, vor fi realizate trei stații - de sortare, transfer și compostare, pe amplasamentul situat în localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș, amplasament aflat în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș - beneficiar al Proiectului.
Accesul la acest amplasament va fi realizat pe drumul existent ( în parte asfaltat iar în parte drum de exploatare) și va asigura circulația utilajelor necesare la construcția stațiilor iar, ulterior transportul deșeurilor de la punctele de colectare până la aceste stații, respectiv de la stații la depozitul zonal. Pentru aceasta se impune lărgirea drumului existent, respectiv realizarea unui drum asfaltat cu 2 benzi de circulație cu o lățime a platformei și a părții carosabile corespunzătoare nevoilor de trafic identificat.
Drumul de acces este înscris în documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Amplasare stație de sortare, stație de transfer și stație de compostare, localitatea Vălureni, comuna Cristești", avizat de către Comisia tehnică de avizare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș cu avizul unic nr.74/20.08.2009 - aprobat prin HCJM nr.107/2009, respectiv aprobat prin HCL Cristești nr.74/2009.
Din analiza dosarului de cercetare prealabilă la obiectivul de investiții "Drum de acces și alimentare cu apă - canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare - ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș a rezultat că pentru realizarea drumului este necesară o suprafață de teren de 3371 mp, care nu poate fi asigurată decât prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică.

În conformitate cu Procesul - Verbal nr.1/13.05.2011 pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile, înregistrat la sediul Consiliului Județean Mureș sub nr.8027/17 mai 2011, în vederea declarării utilității publice a lucrării de interes local, Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile constată că sunt îndeplinite condițiile cerute de Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și propune ca lucrarea de interes local "Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș, să fie declarată de utilitate publică, având ca expropriator Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș - autoritate publică locală ce exercită toate atribuțiile și prerogativele proprietarului amplasamentului - Municipiul Tîrgu Mureș.
Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturat proiectul de hotărâre privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes local, a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare cu apă - canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare - ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș, pe care îl supunem spre aprobare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Cosma