R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 102
din 28 iulie 2011
privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12247/21.VII.2011, a Direcției Economice privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat Teatrului pentru copii și tineret "Ariel" și Filarmonicii de Stat din Tîrgu-Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare Rapoartele comisiilor de evaluare privind managementul aplicat instituțiilor de cultură subordonate,
În conformitate cu prevederile art.42, alin.(4) și ale art.44, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului aplicat instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Mureș, după cum urmează:
- dl. Cazan Vasile, manager al Filarmonicii de Stat - nota 9,64;
- dl. Cadariu Gavril, manager al Teatrului pentru copii și tineret "Ariel" - nota 9,58.
Art.2.(1) Se aprobă caietele de obiective prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii noilor proiecte de management pentru Filarmonica de Stat și Teatrul pentru copii și tineret "Ariel".
(2) Termenul pentru depunerea proiectelor de management este 01.09.2011.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică managerilor instituțiilor de cultură subordonate: Teatrul pentru copii și tineret "Ariel", Filarmonica de Stat și Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12247/21.VII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Potrivit prevederilor OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr.269/2009 în vederea asigurării managementului instituțiilor publice de cultură, organele administrației publice locale în subordinea cărora funcționează, organizează evaluarea anuală și finală a managementului aplicat de managerii care au obținut postul de conducere în urma unui concurs de proiecte. Evaluarea finală reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, la care managerul trebuie să obțină o notă peste 9, pentru a putea prezenta un nou proiect de management care îi permite să încheie un nou Contract de management cu autoritatea, conform art.44 din OUG 189/2008.
Comisiile constituite pentru evaluarea performanțelor manageriale au urmărit și punctat elementele de bază ale procesului de conducere, solicitate în baza unui model-cadru prevăzut de lege, constituind repere pentru îndeplinirea funcțiilor manageriale, care trebuie să asigure identificarea obiectivelor propuse și gradul lor de îndeplinire, tendințele culturale identificate și create, prefigurarea proceselor și fenomenelor trecute, stabilirea unor linii strategice viitoare și resursele pentru realizarea lor (prognozele, planurile și programele).
Potrivit prevederilor art.40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 evaluările finale ale managerilor s-au organizat pe etape - Etapa I: analiza raportului de activitate solicitat de autoritate; Etapa II - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.
În urma aplicării procedurilor de evaluare, managerii instituțiilor de cultură, conform Rapoartelor comisiilor de evaluare anexate (art.41, alin.1 din OUG 189/2008), au obținut următorul punctaj:
- domnul Cazan Vasile, manager Filarmonica de Stat - nota 9,64;
- domnul Cadariu Gavril, manager Teatrul pentru copii și tineret "Ariel" - nota 9,58.
Pentru încheierea unui nou Contract de management, evaluarea finală, care include analiza noului Proiect de management solicitat, presupune (strict procedural) și susținerea Proiectului de management în cadrul unui nou interviu, programat după termenul prevăzut pentru depunerea noilor proiecte de management (01.09.2011).
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluărilor finale ale managementului aplicat instituțiilor de cultură menționate.

 

Verificat
DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif
 VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád