R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 122
din 22 septembrie 2011
privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 15.273/16.IX.2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare propunerea Direcției Tehnice de transformare a unor funcții publice vacante de la gradul profesional superior la debutant,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa 2 la HCJM nr.76/2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: Direcția Tehnică și Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Nr.15.273 din 16.IX.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 76/2011 s-a aprobat structura organizatorică, statul de funcții si regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Având în vedere actualul context economico-social, precum și faptul că, pentru ocuparea unui post vacant de consilier clasa I, grad profesional superior, în conformitate cu prevederile art.57, alin.(5), lit."c" din Legea nr. 188/1999, candidații trebuie să îndeplinească condiția de vechime minimă în specialitatea studiilor de 9 ani, la concursul organizat în vederea ocupării a două funcții publice de consilier, grad superior nu s-a prezentat nici un candidat.
Prin urmare, conducerea Direcției Tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș a solicitat transformarea a două funcții publice vacante din cadrul Serviciului Urmărirea Lucrărilor și respectiv a Serviciului Investiții și Achiziții publice, din consilier clasa I, grad profesional superior, în consilier clasa I, grad profesional debutant, în speranța că la o eventuală procedură de concurs pentru ocuparea acestor funcții de consilier debutant vor exista mai mulți candidați întrucât nu au nevoie de vechime în specialitatea studiilor.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke