R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 127
din 27 octombrie 2011
privind reglementarea situației juridice a unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24, concesionate titularilor acestora

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17498/21.10.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere HGR 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, Contractele de concesiune precum și schimburile de spații intervenite între concedent și concesionar, la solicitarea Spitalul Clinic Județean Tîrgu Mureș în vederea derulării proiectului "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș," proiect câștigat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, respectiv încetarea de drept a unor contracte de concesiune,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se actualizează lista spațiilor concesionate din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, care aparțin domeniului privat al județului Mureș, conform Anexei nr.1.
Art.2.(1) Se actualizează lista spațiilor concesionate din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24, care aparțin domeniului privat al județului Mureș, conform Anexei nr.2.
(2) Toate celelalte spații din imobilul menționat la alin.(1) aparțin domeniului public al județului și sunt în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș.
Art.3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Județean nr.106/2006 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, iar Hotărârea Consiliului Județean nr.43/2006 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor spații cu destinația de cabinete medicale, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17498/21.X.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind reglementarea situației juridice a unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24, concesionate titularilor acestora

Imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24, fac parte din domeniului public al județului Mureș în baza Hotărârii de Guvern nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective.
Hotărârea Guvernului României nr.884/2004 reglementează concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale înființate în temeiul Ordonanței Guvernului nr.124/1998, reglementând practic o facilitate acordată medicilor care optează să-și desfășoare activitatea în mod individual, ca profesiune liberală.
În aplicarea prevederilor mai sus menționate, Consiliul Județean Mureș a încheiat contracte de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24.
Urmare a încercării de regrupare a acestor cabinete medicale individuale precum și a schimburilor de spații solicitate de către Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea derulării proiectului "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș" proiect câștigat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, lista spațiilor care trec în domeniul privat al județului în vederea concesionării aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/2006 a suferit o serie de modificări.
Pe de altă parte, unele contracte de concesiune au încetat de drept, ca urmare a neîncheierii contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate pe cabinetele respective. Astfel, spațiile în care funcționau aceste cabinete medicale trec în domeniul public și în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș, fiind necesare pentru Ambulatoriu de Specialitate care se află în plin proces de dezvoltare și modernizare.
Întrucât autoritatea publică județeană a apreciat ca fiind inoportună vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale individuale adoptând în acest sens Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.36/2008, prin care a abrogat dispozițiile articolelor 4 și 5 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/2006 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, iar celelalte articole privitoare la regruparea spațiilor medicale concesionate și trecerea în domeniu privat a acestora se modifică și se actualizează prin dispozițiile prezentei hotărâri, propunem abrogarea acesteia.
Față de cele prezentate se impune actualizarea listei spațiilor concesionate din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24.
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif