R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 140
din 27 octombrie 2011
privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.17.127 / 18.X.2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu și eliberarea caietelor de sarcini, aferente unui număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexelor A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 și A13, care fac parte din prezenta hotărâre.
Art 2. Prezenta hotărâre se comunică Autorității județene de transport din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma