R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 27
din 24 martie 2011
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2008 și pentru anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.6434/22.III.2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, privind necesitatea stabilirii costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere și prevederile art. 54 alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 33 alin.1 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere/ beneficiar adult în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2010, conform Anexei nr.1 la prezenta.
Art.2. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere/ beneficiar în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2008, conform Anexei nr.2 la prezenta.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma