R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 75
din 26 mai 2011
privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6545/18.04.2011 a Arhitectului-Șef, privind Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.15, lit. c) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
Cu respectarea prevederilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al Județului Mureș, va putea fi accesată pe site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format electronic, autorităților administrației publice locale din județ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr. 6545/18.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autoritățile administrației publice locale, cât și toate persoanele fizice și juridice de pe raza județului Mureș.
Consiliului Județean, ca autoritate a administrației publice locale de interes județean, potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin următoarele obligații principale:
a) aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor aferent județului sau municipiului București, după caz, și stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
b) instituie reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor și hotărăște măsuri de optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum și a căilor de acces pentru intervenție în caz de incendiu;
e) prevede și aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acțiunilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) hotărăște, în condițiile legii, înființarea unor centre de formare și evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgență, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material și financiar organizarea și desfășurarea concursurilor serviciilor de urgență și cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege.

În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul realizării acestor obligații :
În colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș s-a elaborat în cursul anului 2010, conform metodologiei și structurii-cadru, aprobate prin Ordinul MAI nr. 132/2007 Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Mureș care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1/2011 a Comitetului județean pentru situații de urgență - județul Mureș.
În ședința Consiliului Județean Mureș din luna mai se propune spre aprobare Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia.
Măsurile de optimizare prevăzute urmăresc reorganizarea sectoarelor de competență ale SVSU datorită scoaterii din funcționare și casării autospecialelor de la cele 7 localități: Gurghiu, Ibănești, Saschiz, Band,Pănet, Șăulia și Zau de Cîmpie prin arondarea la sectoarele de competență învecinate respectând Criteriile de performanță pentru S.V.S.U, asigurarea personalului de specialitate necesar serviciilor voluntare pentru situații de urgență prin participarea la cursuri de perfecționare și atestare în vederea creșterii capacității de intervenție operative a acestora în conformitatea cu criteriile de performanță prevăzute de actele normative în domeniu, implicarea personalului din compartimentul de prevenire al Serviciilor voluntare pentru situații de urgență în executarea controalelor la gospodăriile populației conform art.14 lit. h) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, operaționalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență dotate cu autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal și asigurarea permanenței la sediu SVSU în conformitate cu art. 12 al O.M.A.I nr.718/2005 modificat cu O.M.I.R.A. nr.195/2007 .

Prin programul de alimentare cu apă la sate se creează posibilitatea asigurării în aceste localități a punctelor de alimentare pentru autospecialele de stins incendii. Prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului se prevede asigurarea căilor de acces pentru intervenție în caz de incendiu.
În anul 2010 Consiliul Județean a alocat suma de 35.000 lei pentru: organizarea și premierea serviciilor voluntare pentru situații de urgență participante și câștigătoare a fazei județene a concursului profesional în domeniul apărării și stingerii incendiilor, pentru premierea elevilor participanți la concursurile Prietenii Pompierilor și cu Viața mea apăr viața, pentru editarea nr.14 al revistei "Pompierii Mureșeni" cu prilejul "Zilei pompierului" din luna septembrie 2010 precum și pentru editarea de pliante sau alte informații tipărite prin care să se aducă la cunoștința populației factorii de risc generatori de situații de urgență sau alte dezastre precum și cunoașterea modului de acțiune în cazul apariției sau producerii unei situații de urgență.

În programul Centrului de perfecționare pentru personalul din administrația publică se prefigurează includerea activității de formare și evaluare a personalului din serviciile voluntare pentru situații de urgență din județ.
Consiliul Județean sprijină consiliile locale și primăriile din județ în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin din actele normative ce reglementează activitatea în domeniu pentru prevenirea și stingerea incendiilor și coordonează în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș activitatea SVSU - urilor din județ.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia precum și a anexelor 1,2,3,4.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona