R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 141
din 24 noiembrie 2011
privind încuviințarea realizării lucrărilor "Supraetajare clinică de obstetrică - ginecologie și recompartimentare etaj 8 și 9" în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50.

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr 18.523/21.11.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adresa Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș nr. 21768/2011, proiectul tehnic de realizare a lucrărilor și procesul-verbal de recepție al acestuia,
În temeiul dispozițiilor articolului 91, alin.(1) lit. c și art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se încuviințează executarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș a lucrărilor "Supraetajare clinică de obstetrică - ginecologie și recompartimentare etaj 8 și 9" în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, cu respectarea proiectului tehnic, înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub nr.19396/2011.
Art.2.(1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor menționate la art.1, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 18523/21.11.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încuviințarea realizării lucrărilor "Supraetajare clinică de obstetrică - ginecologie și recompartimentare etaj 8 și 9" în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Imobilul, teren în suprafață de 193.499 mp și construcții, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu, nr.50, evidențiat în cartea funciară nr.95396/N, face parte din domeniul public al județului Mureș în baza Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a HGR nr.867/2002 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, fiind atestat ca aparținând domeniului public al județului prin HGR nr.964/2002.
Prin Hotărârea nr.34/2003, Consiliul Județean Mureș a transmis dreptul de administrarea asupra imobilului mai sus menționat Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, unitate sanitară care își desfășoară activitatea în acesta.
În calitate de proprietar al imobilului în cauză, prin adresa nr.21768/2011 Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, ne solicită acordul, în vederea obținerii autorizației de construcție pentru realizarea lucrărilor "Supraetajare clinică de obstetrică - ginecologie și recompartimentare etaj 8 și 9" conform proiectului tehnic și a procesului verbal de recepție al acestuia depus în copie la Consiliul Județean Mureș.
Menționăm că lucrările ce urmează a se executa sunt finanțate de Ministrului Sănătății Publice, Unitatea de Management a Proiectelor - Banca Mondială (UMP-BM) din proiectul APL II.
Noile norme prevăd saloane de maxim 3 paturi, cu grup sanitar propriu, și o suprafață mai mare pentru bolnav/pat, geamuri termopan și aer condiționat. Pentru respectarea acestor norme se impune supraetajarea aripii "A" a clădirii Spitalului în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie. Astfel vor fi respectate și circuitele funcționale cerute de normativele actuale. Tot în acest spațiu se va muta și Laboratorul de Genetică din Policlinică, care în fapt deservește în exclusivitate Secția de Obstetrică și Neonatologie. Menționăm că prin Clinica de Obstetrică se derulează și un program național de depistare prenatală a malformațiilor genetice, iar spațiul în care funcționează laboratorul de genetică în prezent, este neadecvat.
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif