R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 67
din 26 mai 2011
privind retragerea dreptului de administrare al Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Trebely, nr.7

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8322/20.05.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș formulată prin adresa nr.9706/9.05.2011 și prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se retrage dreptul de administrare asupra părții de imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Trebely, nr.7, dat prin HCJ 148/2008 Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, și se dă în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru funcționarea Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.8322/20.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind retragerea dreptului de administrare a Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Trebely, nr.7

Imobilul situat în Târgu Mureș, str. Trebely, nr.7, face parte din domeniul public al județului Mureș, fiind dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Prin hotărârea nr.35/30 martie 2006 s-a aprobat darea în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani a unei părți din acest imobil disponibil la acea dată - Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș și a alte părți din imobil - Asociației Naționale a Familiilor și Familiilor Mari din România, care desfășoară activități de utilitate publică și de binefacere pentru populația județului.
După expirarea perioadei pentru care a fost dat în folosință gratuită Agenția Națională Antidrog - Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, ne informează asupra necesității efectuării unor investiții majore pentru renovarea clădirii în vederea utilizării ei în scopul solicitat.
Totodată ne aduce la cunoștință faptul că pentru angajarea unor astfel de lucrări au nevoie ca spațiile respective să le fie transmise în administrare.
Analizând statutul instituției solicitante, respectiv Serviciul Public în subordinea Ministerului Administrației și Reformei Administrative ținând cont de prevederile legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia prin HCJ nr.148/30 octombrie 2008 deliberativul a aprobat darea în administrare a unei părți din imobilul mai sus menționat către Agenția Națională Antidrog - Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, în vederea funcționării acestui serviciu.
Prin adresa nr.9706/2011, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș ne face cunoscut faptul că până în prezent nu s-a realizat nici o investiție în vederea mutării Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, în acest imobil. Totodată ne comunică că pentru mutarea Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență, serviciu din structura DGASPC Mureș, care funcționează în imobilul situat în str. Revoluției nr. 45, imobil care este în curs de retrocedare, au nevoie de întregul imobil din str. Trebely nr.7, motiv pentru care ne solicită dacă este posibil să retragem dreptul de administrare a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, asupra părții de imobil pe care acesta o deține cu acest titlu.
Având în vedere necesitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru mutarea Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență - serviciu de interes județean și ținând cont de faptul că Agenția Națională Antidrog nu și - a respectat angajamentele asumate, propunem retragerea dreptului de administrare a Agenției Naționale Antidrog, asupra părții din acest imobil și transmiterea administrării întregului imobil Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea funcționării în bune condiții a serviciilor de asistență socială de interes județean.
Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif