R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 133
din 27 octombrie 2011
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei

Consiliul Județean Mureș,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b) și alin. (3) lit. b), ale art. 97, precum și ale art. 115 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte,
Luând act de: Expunerea de motive nr.17.500/21.10.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei, precum și avizul comisiei de specialitate,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 140/20.10.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Parc auto pentru sporturi cu motor", respectiv Hotărârea Consiliului Județean nr. 28/25.02.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș" cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției, prevăzute în anexa la prezenta,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani.
Art.2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru cofinanțarea proiectelor de interes județean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de post-aderare de la Uniunea Europeană, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.3. Din bugetul local al județului Mureș se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b)oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c)altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.
Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a județului Mureș următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate și garantate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a județului Mureș;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art.5. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Președintele Consiliului Județean Mureș prin Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Mureș, Direcției economice și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.cjmures.ro.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma