R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.115
din 6 septembrie 2011
privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.13562/12.VIII.2011, adresa nr. 209969/2011 a SC Compania Aquaserv SA , precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (2), lit. "d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 125 alin. (1) și (2) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă contractarea de către SC Compania Aquaserv SA a unui împrumut pe termen lung în valoare de 11.442.400 euro, în vederea co-finanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș", precum și refinanțarea de către BERD a creditului de 4,75 milioane EURO.
Art.2. Se mandatează domnul Suciu Călin, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania Aquaserv SA, să voteze în ședință extraordinară convocată pentru aprobarea contractării unui împrumut pe termen lung în valoare de 11.442.400 euro și refinanțarea creditului de 4,75 mil. EURO.
Art.3. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158 din 25 noiembrie 2010 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș".
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și Directorului General al SC Compania Aquaserv SA.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 13562/12.08.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind contractarea unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

S.C. Compania Aquaserv S.A. cu adresa nr.209969/2011 solicită Consiliului Județean Mureș aprobarea contractării unui împrumut de la BERD în vederea cofinanțării proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș". Atașat adresei sunt 2 documente propuse de BERD pentru a fi aprobate și semnate de ADI Aqua Invest , Consiliul Județean și municipiul Tîrgu Mureș, respectiv un acord de prefinanțare și un contract de asistență pentru Proiect.
Potrivit proiectului acordului de prefinanțare, BERD va participa la finanțarea Proiectului cu suma de 11,45 milioane EURO și va refinanța împrumutul S.C. Compania Aquaserv SA de 4,75 milioane EURO , renunțând totodată la garanția constituită de municipiul Tîrgu Mureș.
În condițiile în care autoritățile din teritoriile care beneficiază de lucrările de investiții din proiect semnează un contract de asistență pentru proiect (un fel de acord, angajament, declarație), întreg împrumutul se va acorda fără garanții. Potrivit clauzelor incluse în contract, semnatarii se obligă să facă tot ceea ce ține de ei pentru reușita proiectului, se obligă să îndeplinească de fapt prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și apă uzată, obligațiile ce derivă din contractul de finanțare al Proiectului precum și din contractele privind Proiectul.
Semnatarii se obligă de asemenea să depună toate diligențele pentru implementarea Proiectului și să se obțină de la orice acțiune care ar putea avea efect negativ asupra realizării lucrărilor. Ei vor acorda împrumutatului toată asistența necesară, îl vor sprijini în acțiunile sale și nu vor întreprinde nimic care să aibă un efect negativ semnificativ asupra acestuia.
Cu privire la aprobarea/semnarea celor două documente există unele divergențe care sunt în curs de armonizare cu reprezentanții BERD.
Ca acționar la S.C. Compania Aquaserv S.A. Consiliul Județean trebuie să analizeze și să se pronunțe cu privire la solicitarea creditului de la BERD și să dea mandatul corespunzător reprezentantului în AGA. În acest sens se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

p. PREȘEDINTE
Vicepreședinte
Szabo Árpád