R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 68
din 26 mai 2011
privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8335/23.05.2011 a Direcției Economice precum și avizele comisiilor de specialitate,
În exercitarea competențelor reglementate de prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și "d", respectiv alin.(4) lit."a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Palatul Culturii din Tîrgu Mureș face parte din patrimoniul public județean și este administrat de Muzeul Județean Mureș, instituție de cultură subordonată Consiliului Județean Mureș.
Art.2. (1) Biblioteca Județeană Mureș și Filarmonica de Stat, instituții scutite de plata chiriei, își desfășoară activitatea în Palatul Culturii.
(2) Destinația spațiilor neocupate de instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, devenite disponibile prin încetarea contractelor de închiriere, se stabilește de Consiliul Județean Mureș la sesizarea Muzeului Județean Mureș, formulată cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării duratei contractelor de închiriere.
Art.3. Muzeul Județean Mureș are obligația să asigure buna funcționare a instalațiilor, dotărilor, să realizeze lucrările de întreținere, reparațiile curente și capitale ale clădirii, conform programelor anuale aprobate de Consiliul Județean Mureș.
Art.4. (1) Sala Mare și Sala Mică vor fi utilizate cu prioritate pentru activități culturale.
(2) Instituțiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș pot utiliza gratuit sălile de spectacole, în funcție de programul comunicat de Muzeul Județean Mureș, anual și la începutul fiecărei luni. În aceleași condiții, o singură dată pe an, pot utiliza sălile de spectacole partidele politice, Instituția Prefectului și Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș.
(3) Instituțiile și organizațiile din țară sau străinătate pot închiria sălile de spectacole pentru activități socio-culturale, în baza unei programări prealabile, achitând tarifele în cuantumul și condițiile stabilite anual prin hotărârea Consiliului Județean Mureș.
(4) În situația în care organizatorii sunt instituții publice sau organizații non-profit și nu încasează venituri din vânzări de bilete, tarifele de închiriere menționate la alin.(3), se reduc la 20%.
Art.5. Afișarea bannerelor și a materialelor de publicitate pentru promovarea evenimentelor desfășurate în Palatul Culturii va fi gestionată de Muzeul Județean Mureș, care se va asigura de respectarea, de către organizator, a prevederilor legale în vigoare.
Art.6.(1) Palatul Culturii poate fi vizitat de turiști, în condițiile tarifare prevăzute prin hotărârea Consiliului Județean Mureș.
(2) Pentru acțiuni caritabile sau organizate de instituții publice, Președintele Consiliului Județean Mureș poate aproba vizitarea gratuită a obiectivului turistic.
(3) Se interzice fumatul, organizarea de recepții, cocktail-uri sau mese festive în clădirea Palatului Culturii.
Art.7. Sala de Oglinzi poate fi utilizată doar ca obiectiv turistic. Cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Mureș, Sala de Oglinzi poate fi folosită și pentru decernări de premii și distincții, oficiate de către Consiliul Județean Mureș, Instituția Prefectului Mureș și Consiliul Municipal Tîrgu Mureș, cu protejarea mobilierului restaurat.
Art.8. De executarea prezentei hotărâri răspunde Muzeul Județean Mureș și Direcția Economică.
Art.9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii, cu modificările și completările ulterioare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.8335/23.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

Potrivit prevederilor art.91, alin.(4), lit."a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean, în condițiile legii. Ultimele reglementări cu privire la administrarea Palatului Culturii au fost prevăzute în hotărârea Consiliului Județean nr.26/2005, cu modificările și completările ulterioare.
Ca urmare a trecerii Administrației Palatului Culturii Târgu Mureș, ca serviciu, fără personalitate juridică, în cadrul Muzeului Județean Mureș (reorganizare prin absorbție), pentru reorganizarea activității și încadrarea în normele legale de asigurare a funcționalității instituțiilor în actualele constrângeri de ordin economic, precum și din analiza efectuată asupra modului de aplicare a hotărârilor, rezultă că o serie de prevederi sunt depășite fiind necesară adoptarea de noi reglementări.
Prin noile reglementări se urmărește creșterea gradului de autofinanțare a Muzeului Județean Mureș prin încasarea taxelor stabilite de Consiliul Județean și păstrarea obiectivului istoric în circuitul turistic al patrimoniului cultural și arhitectural, în condiții specifice, cu respectarea profilului și destinației Palatului Culturii.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VAZUT
DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád