R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 24
din 24 martie 2011
privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.3992/15.03.2011 a Arhitectului Șef și a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizarea obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare dispozițiile art. 5, alin.(1), ale art.8, ale art.32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și ale art. 4 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G.R. nr. 53/2011,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, identificați pe baza evidenței ANCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, respectiv a Comunei Sînpaul, județul Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator, astfel cum sunt menționate în anexă.
Art.3. Sumele prevăzute la art.2 vor fi virate în lei, la cursul de schimb al BNR din ziua consemnării lor, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, într-un cont al Consiliului Județean Mureș deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș, la dispoziția proprietarilor de terenuri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Mureș, prin publicarea pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice județene și prin afișare la sediul Consiliului Local al Comunei Sînpaul.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Arhitect Șef
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Nr. 3992/15.03.2011
Dosar IV/A/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizarea obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

În vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul s-a declanșat procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în conformitate cu dispozițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, pentru o suprafață de teren de 16.407 mp, constituită dintr-un număr de 32 de parcele, sens în care, s-a adoptat de către Consiliul Județean Mureș următoarele acte administrative:
- Hotărârea nr.15/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării de interes județean, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.50/2010;
- Hotărârea nr.162/2008 pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal "Amplasare Depozit de deșeuri clasa B și instalație de tratare mecano-biologică în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Mureș - Sînpaul";
- Hotărârea nr. 26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, prin care se stabilește sursa de finanțare;
- Hotărârea nr.53/2010 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", în vederea declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;
- Hotărârea nr.54/2010 privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate și implicit a ofertei de despăgubire de 4,00 euro/mp.
Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, pentru un număr de 13 parcele de teren au fost formulate cereri de expropriere, 12 dintre acestea fiind deja soluționate de către Tribunalul Mureș, iar una fiind în curs de soluționare.
Având în vedere noua reglementare în materie de expropriere pentru cauză de utilitate publică - Legea nr. 255/2010, care instituie o procedură administrativă, pentru celelalte 19 parcele rămase de expropriat devin incidente prevederile acesteia, conform art.32.
Astfel, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 255/2010, expropriatorul trebuie să aprobe prin hotărâre a autorității administrației publice județene lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de expropriator, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 54/2010, prin care s-a aprobat oferta de despăgubire la valoarea de 4,00 euro/mp, precum și termenul în care aceste sume se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile.
Pentru aceste considerente, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizarea obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș, anexat prezentei.

 

DE ACORD,
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

ARHITECT ȘEF,
Arh. Csortan Ilona

DIRECTOR EXECUTIV,
Viorel Iosib