R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 2
din 11 ianuarie 2011
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.338/10.I.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.33. alin (3), lit. "b", alin (4) lit. "f" și "g" din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și a Deciziei nr.7/06.01.2011 a Directorului Finanțelor Publice Mureș,
În temeiul dispozițiilor art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 34.065.000 lei pe unități administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și cofinanțarea proiectelor de infrastructură, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale prezentate în anexă, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma