R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 11
din 10 februarie 2011
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Copii Gornești, în scopul reorganizării acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând solicitările formulate de Preventoriul TBC Copii Gornești - cu adresa nr.234/2010, respectiv de Spitalul Clinic Județean Mureș - cu adresa nr.11180/2010, precum și Hotărârile nr.5 și nr.6 ale Consiliilor de administrație a celor două unități sanitare,
Având în vedere adresa nr.380336/2010/25.01.2011 a Ministerului Administrației și Internelor, precum și adresa nr.633/17.01.2001 a Ministerului Sănătății,
Văzând Expunerea de motive nr.1638/7.02.2011 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică,
Având în vedere prevederile alin.(3) și (5) ale art. 174 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.43 alin.(9) și (10) din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin HCJM nr.116/2006, coroborat cu art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se solicită Guvernului României desființarea Preventoriului TBC Copii Gornești - ca unitate cu personalitate juridică, în scopul reorganizării acestuia ca Preventoriu TBC Copii - structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș.
Art.2. Reorganizarea prevăzută la art.1 se aprobă prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Mureș, cu avizul Ministerului Sănătății, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern privind reorganizarea unor unități sanitare din Județul Mureș.
Art.3 (1) Personalul de specialitate medico - sanitar și auxiliar sanitar, care își desfășoară activitatea în cadrul Preventoriului Copii - Gornești se preia de către Spitalul Clinic Județean Mureș.
(2) Personalul tehnico - economic - administrativ și de întreținere care își desfășoară activitatea în cadrul Preventoriului TBC Copii - Gornești, se preia de către Spitalul Clinic Județean Mureș, cu respectarea normativelor de personal sau se redistribuie la alte unități sanitare.
Art.4. Patrimoniul Preventoriului TBC Copii Gornești stabilit pe baza bilanțului contabil la data predării - preluării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către Spitalul Clinic Județean Mureș, prin protocolul de predare - preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern privind reorganizarea unor unități sanitare din Județul Mureș.
Art.5. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke - Președintele Consiliului Județean Mureș, cu îndeplinirea în numele și pe seama Consiliului Județean Mureș a tuturor procedurilor necesare în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern privind reorganizarea unor unități sanitare din Județul Mureș.
Art.6. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.173/2010 se abrogă.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Guvernului României, urmând să fie adusă la îndeplinire prin grija Președintelui Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Nr.1638/7.02.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Copii Gornești, în scopul reorganizării acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș

Preventoriul TBC Copii Gornești și Spitalul Clinic Județean Mureș - prin Comitetul director, au solicitat Consiliilor de administrație ale celor două unități sanitare, promovarea propunerii de desființare a Preventoriului TBC Copii Gornești, implicit reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, sub denumirea de Preventoriu TBC Copii.
Analizând solicitările celor două unități sanitare, consiliile de administrație ale acestora, au reținut argumentele invocate pentru luarea măsurii propuse ca fiind pertinente și obiective, atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere medical.
În sensul celor mai sus arătate, consiliile de administrație ale celor două unități sanitare - întrunite în ședință comună, au adoptat Hotărârea nr.5/29.11.2010 - Consiliul de administrație al Preventoriului TBC Copii Gornești, respectiv Hotărârea nr.6/29.11.2009 - Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean Mureș.
Astfel, argumentele invocate de ordin economic au în vedere locația actuală a Preventoriului TBC Copii Gornești - imobilul fiind deținut cu chirie, costurile de întreținere și funcționare foarte mari - castelul din Gornești fiind o construcție veche de peste 200 de ani nereabilitată termic, implicit cheltuielile de personal - ca uniate de sine stătătoare necesitând organe proprii de conducere (manager, comitet director), contabilitate distinctă, servicii de pază, bucătărie și spălătorie.
În ceea ce privește argumentele de ordin medical, s-au avut în vedere următoarele:
     1. Din punct de vedere al circuitelor medicale actuala locație nu mai corespunde normelor igienico - sanitare în vigoare, în prezent unitatea funcționând cu plan de conformare;
     2. Copiii internați în Preventoriul TBC Copii Gornești sunt cuprinși în Programul Național de Tuberculoză, care se derulează prin Dispensarul TBC din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, sens în care, este justificat ca aceștia să fie internați în aceiași unitate sanitară în care sunt și evaluați din punct de vedere al evoluției bolii și al tratamentului antituberculos administrat, ceea ce ar conduce la o mai bună calitate a serviciilor medicale furnizate acestor pacienți;
     3. Existența în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș a unui punct de laborator de bacteriologie asigură posibilitatea monitorizării permanente a evoluției cu BK (bacil Koch) a acestor copii și implicit o corelare continuă a tratamentului prescris, individualizat la situația concretă a fiecărui caz în parte, ceea ce conduce în final la o reintegrare mai rapidă în societate;
     4. Reorganizarea Preventoriului TBC Copii Gornești ca o structură fără personalitate juridică a Spitalului Clinic Județean Mureș, este de natură a determina o mai bună contractare cu Casa de Asigurări de Sănătate a serviciilor medicale furnizate, respectiv o durată optimă de spitalizare de 70 - 80 de zile, implicit un tarif pe zi de spitalizare cronici mai mare decât cel contractat în prezent, aspect cu influență economică pozitivă.

Menționăm că, în ceea ce privește locația viitoare a Preventoriului TBC Copii - ca structură fără personalitate juridică din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, aceasta este asigurată în imobilul proprietate publică a județului Mureș, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Hunedoarei nr.29, aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș, sens în care, costurile actuale cu chiria vor fi economisite.
În ceea ce privește Patrimoniul Preventoriului TBC Copii Gornești (bunurile mobile din dotare care nu au fost casate fiind încă funcționale și utile), precum și personalul angajat al acestuia, urmează a fi preluate de către noua structură rezultată prin reorganizare - Preventoriu TBC Copii, din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș.
Având în vedere prevederile art. 174, alin.(3) și (5) din Legea nr.95/1996 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora desființarea unui spital - Preventoriul TBC Copii Gornești, se face prin hotărâre de guvern cu avizul Ministerului Sănătății, iar structura organizatorică/reorganizarea unui spital - Spitalul Clinic Județean Mureș, se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituției din rețeaua căreia face parte spitalul în cauză, prin Hotărârea nr.173/2010 Consiliul Județean Mureș a aprobat solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Copii Gornești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș.
Întrucât, cu adresa nr. 380336/2010 Ministerul Administrației și Internelor ne comunică punctul de vedere al Ministerului Sănătății exprimat prin adresa nr.633/2011, raportat la proiectul de hotărâre de Guvern promovat, în acest sens, de autoritatea publică județeană împreună cu Instituția Prefectului - Județul Mureș, implicit recomandările de revizuire a documentației înaintate,
Supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat, prin care propunem abrogarea HCJM nr.173/2010 și aprobarea solicitării adresată Guvernului României, pentru desființarea Preventoriului TBC Copii Gornești în scopul reorganizării acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș sub denumirea "Preventoriu TBC Copii", în forma revizuită conform precizărilor Ministerului Administrației și Internelor și ale Ministerului Sănătății.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Cosma