R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 162
din 20 decembrie 2011
privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 2115/13.XII.2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere rezultatele concursului de promovare în grad profesional superior a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, organizat pe semestrul II al anului curent,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Anexa 2 la HCJM nr.76/2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Nr.2115 din 13.XII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 76/2011, s-a aprobat structura organizatorică, statul de funcții si regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Conform prevederilor art.26, alin.(5) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice "Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite".
Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face, în conformitate cu prevederile art.64, alin.(2) din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, se face în baza unui concurs/examen, organizat semestrial, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.
Sub nr.18111 din 1 noiembrie 2011 Consiliul Județean Mureș a anunțat organizarea, în luna decembrie a.c., a examenului de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș. Astfel, un număr de patru funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș urmează a fi promovați în grad profesional superior, ca urmare a îndeplinirii condițiilor, în baza rezultatelor obținute la examen.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke