R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 138
din 27 octombrie 2011
privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.17.350/20.X.2011, cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare adresa Casei de Asigurări de Sănătate Mureș nr.27154/05.10.2011,
Conform prevederilor art.287 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se desemnează ca membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș doamna Szabó Annamária.
Art.2. Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.8/16.02.2006, privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: persoanei desemnate la art.1, Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, domnului Iszlay Árpád și Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 17.350 din 20.X.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

Conform prevederilor art.287 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, consiliul de administrație al caselor de asigurări de sănătate județene, ca organ de conducere al acestor instituții este alcătuit de 11 membri, dintre care unul este desemnat de către consiliul județean. Mandatul membrilor consiliilor de administrație ale caselor de asigurări este de 4 ani.
Pe perioada mandatului membrii consiliului de administrație pot fi revocați din funcții de către consiliul județean, iar pe funcțiile rămase vacante sunt numiți noi membri, până la expirarea mandatului în curs.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.8/16.02.2006, domnul Iszlay Árpád a fost desemnat de către Consiliul Județean Mureș ca membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș, mandatul acestuia fiind prelungit prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.177/16.012.2010.
Cu adresa nr.27154/05.10.2011 Casa de Asigurări de Sănătate Mureș ne comunică faptul că, domnul Iszlay Árpád, din motive de sănătate, se află în imposibilitate de a mai participa la ședințele consiliului de administrație, fapt pentru care se solicită nominalizarea altei persoane.
Având în vedere cele de mai sus, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke