R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 84
din 22 iunie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.9954/16.VI.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere art.3 din HGR nr.473/2011 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Academiei Române și Consiliului Județean Mureș din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2011, în vederea susținerii editării publicațiilor culturale,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în sumă de 379.714.600 lei și la cheltuieli în sumă de 458.079.600 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.
............................................................................................................
(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al instituțiilor și al acțiunilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/108.
2. Anexele nr. 1/b, 2/2, 2/6, 2/18/a, 2/19/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/36/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/75, 2/80, 2/92, 2/94/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/11/a, 4/2/a, 4/3/a, 7/b, 8/a, 9, 9/2, 10/a și 11 la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/c, 2/2/a, 2/6/a, 2/18/b, 2/19/b, 2/28/b, 2/29/b, 2/30/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/36/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/75/a, 2/80/a, 2/92/a, 2/94/b, 3/b, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/11/b, 4/2/b, 4/3/b, 7/c, 8/b, 9/a, 9/2/a, 10/b și 11/a.
3. După anexa nr.2/106 se introduce o anexă nouă, nr.2/107.
4. Anexele nr.1/a și nr.2/a la HCJ nr.51/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș pe anul 2011, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 151b și 251b.
Art.II. Anexele 1/c, 2/2/a, 2/6/a, 2/18/b, 2/19/b, 2/28/b, 2/29/b, 2/30/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/36/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/75/a, 2/80/a, 2/92/a, 2/94/b, 2/107, 3/b, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/11/b, 4/2/b, 4/3/b, 7/c, 8/b, 9/a, 9/2/a, 10/b și 11/a, precum și 151b și 251b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 9954/16.VI.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit art.3 din HGR nr.473/2011 se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 200.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, și alocarea acesteia bugetului propriu al județului Mureș, pentru finanțarea editării revistelor culturale "Vatra" și "Lato". Cu suma de 200.000 lei se majorează bugetul la partea de venituri capitolul "Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale", iar la partea de cheltuieli la capitolul 67.02 corespunzător obiectivelor de cheltuieli. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/38/b, 2/39/b, 3/8/b și 3/9/b.
Prin adresa nr.9469/2011 Spitalul Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni solicită suplimentarea bugetului cu suma de 442.000 lei din următoarele surse:
- 336.000 lei transferuri din bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea unui aparat de roentgendiagnostic;
- 30.000 lei sume alocate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate;
- majorarea veniturilor proprii cu 76.000 lei.
De asemenea, în baza adresei nr.5496/2011 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș pentru finanțarea achiziționării de aparatură medicală și a echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, se propune suplimentarea bugetului Spitalului Clinic Județean Mureș cu suma de 95.000 lei. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/29/b, 2/30/b, 4/2/b și 10/b.
Având în vedere unele proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Mureș și adresele nr.8876/2011, nr.8923/2011, nr.8924/2011, 8933/2011, nr.9448/2011 și nr.9449/2011, Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș, Teatrul "Ariel", Centrul Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică, Biblioteca Județeană Mureș, Direcția de Evidență, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin, D.G.A.S.P.C Mureș, Preventoriul TBC Gornești, solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum, iar prin adresele nr.9163/2011 și nr.9297/2011 Muzeul Județean și Camera Agricolă Județeană solicită majorarea veniturilor proprii cu suma de 240.000 lei, respectiv 22.000 lei, aceste sume fiind utilizate pentru funcționare (combustibil, achitarea unor prestări servicii, cheltuieli cu încălzit și iluminat, cheltuieli legate de efectuarea săpăturilor arheologice).
Prin adresele nr.4436/2011, 9592/2011, 8593/2011, 9477/2011, 9088/2011, 5381/2011, înaintate CJ Mureș de către Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo, Muzeul Județean, Ansamblul Artistic "Mureșul", D.G.A.S.P.C Mureș, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin, CRRN Reghin, văzând și notele interne și de fundamentare ale Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, rezultă că în urma declanșării procedurilor de achiziții publice pentru realizarea obiectivelor din programul de investiții și reparații, din analiza ofertelor se constată necesitatea suplimentării și posibilitatea diminuării sumelor estimate, precum și realocarea acestora pentru continuarea unor lucrări la obiectivele contractate sau pentru alte destinații. Se propune suplimentarea programului de investiții cu 689.000 lei, respectiv 221.000 lei a programului de reparații.
Modificările pe capitole bugetare și obiective se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/2/a, 2/6/a, 2/18/b, 2/19/b, 2/28/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/36/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/75/b, 2/107, 2/108, 3/b, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/11/b, 4/3/b, 7/c, 8/b și 11/a.
Din analiza proceselor de implementare a programelor și proiectelor cu finanțări nerambursabile și cofinanțări din partea Consiliului Județean Mureș rezultă o decalare a graficului de execuție a obiectivelor de investiții de bază datorată dificultăților întâmpinate în cadrul procedurilor de achiziții publice. Urmare acestor decalări, o parte a sumelor programate a fi plătite în cursul acestui an, rămân disponibile cu posibilitatea de a fi redistribuite. Deoarece perioada de vară este optimă pentru realizarea lucrărilor din programul drumurilor județene, se propune realocarea sumei de 13.271.000 lei disponibilă din proiectul "Depozit ecologic zonal din județul Mureș" pentru executarea lucrărilor de reparații "Covoare bituminoase" și "Plombări" la drumuri județene. Modificările se regăsesc în anexele nr.2/80/a, 2/92/a, 9/a și 9/2/a.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád