R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 126
din 27 octombrie 2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 166 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea,modernizarea drumul județean DJ135 Măgherani - Sărățeni "

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17607 din 24.10.2011 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură",
În temeiul art. nr. 91, alin. 5, pct. 12 și al art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art.43 alin.(8) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,

hotărăște:

Art. I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.166 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea, modernizarea drumul județean DJ135 Măgherani - Sărățeni", se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției " Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni", Valoarea investiției aprobată este 56.580.160,60 lei, din care C+M: 49.657.197,25 lei cu TVA, echivalent cu: 13.340.601,86 Euro, din care C+M:11.708.289,46 Euro, la cursul de schimb valutar 1 Euro=4,241lei. "
Art. II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Serviciul Administrație Publică și Cancelarie.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.17607/24.10.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 166 din 27 noiembrie 2008 privind, aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea, modernizarea drumului județean DJ135 Măgherani - Sărățeni " cu modificările și completările ulterioare

Proiectul "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni", a fost depus spre finanțare în data de 25.03.2009 în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură".
Prin hotărârea CJM nr.103 din 28.07.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 167/2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni și a cheltuielilor legate de proiect s-a aprobat valoarea totală a proiectului, dar nu s-au aprobat și noii indicatori tehnico economici, ca urmare a realizării proiectului tehnic.
Valoarea investiției aprobată este 56.580.160,60 lei, din care C+M: 49.657.197,25 lei cu TVA, echivalent cu: 13.340.601,86 Euro, din care C+M:11.708.289,46 Euro, la cursul de schimb valutar 1 Euro=4,241lei.
Fata de cele prezentate, propunem aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul județean DJ135 Măgherani - Sărățeni (DJ135)".
Ca urmare, supunem spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 166/2008 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție "Reabilitarea, modernizarea drumului județean DJ135 Măgherani-Sărățeni.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bățaga Valer