R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 51
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6921 din 27 aprilie 2011, prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate;
Având în vedere prevederile:
- art. 14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;
Luând în considerare:
- art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei, aprobat prin H.C.J.M. nr. 37/1997;
- H.C.J.M. nr. 15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011;
- H.C.J.M. nr. 23/2011 privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011;
În temeiul prevederilor art. 91 lit. d) și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș pe anul 2011, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă suplimentarea numărului de personal al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș, cu un număr de 26 de posturi.
(3) Se aprobă lista suplimentară a obiectivelor de investiții pe anul 2011, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) În sensul dispozițiilor alin.1) - 3), Direcția Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș va efectua și va supune aprobării Consiliului Județean Mureș, la ședința ordinară din luna mai a.c., cuvenitele rectificări ale bugetului Consiliului Județean Mureș.
Art. 2. Conducerea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș răspunde de execuția bugetului în limitele aprobate, cu respectarea dispozițiilor legale.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 6921/ 27 aprilie 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș pe anul 2011

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș" pe anul 2011 este elaborat în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici.
Bugetul activității generale al regiei, prezentat în anexa nr. 1, cuprinde bugetul aprobat pentru anul precedent, realizările anului precedent, precum și propunerile conducerii și a Consiliului de Administrație pentru anul 2011, transmise Consiliului Județean Mureș spre aprobare potrivit anexei la adresa nr. 1742 din 13.04.2011 și a propunerii suplimentării Listei de investiții cu nr.2016 din 27.04.2011.
Prin H.C.J.M. nr. 15/10.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, respectiv prin H.C.J.M. nr. 23/24.03.2011 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, au fost aprobate sumele alocate din bugetul județului pentru asigurarea funcționării regiei și pentru dezvoltarea aeroportului, cu defalcarea acestora pe destinații, respectiv capitole și articole de cheltuieli.
La fundamentarea veniturilor proprii ale regiei pe anul 2011, față de anul precedent, s-a luat în calcul extinderea volumului de activitate al regiei, atât ca urmare a creșterii volumului traficului aerian (prin încheierea de noi contracte cu operatorii aerieni), cât și a extinderii activităților conexe derivate din creșterea traficului aerian.
La fundamentarea nivelului mai ridicat al cheltuielilor regiei aeroportuare, conducerea are în vedere costurile suplimentare pe care le implică creșterea volumului de activitate, atât la cheltuielile de personal, cât și la cheltuielier materiale.
Pentru asigurarea serviciilor aeroportuare conform noilor cerințe, conducerea regiei consideră că mai sunt necesare următoarele :
- suplimentarea numărului de personal operațional, cu un număr de 26 de posturi, în condițiile reorganizării programului de lucru zilnic al regiei la 24 ore;
- achiziționarea de echipamente și utilaje de handling aeroportuar, precum și a unor lucrări suplimentare, prevăzute în Anexa nr. 2.
Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE,
Szabó Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif