R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 70
din 26 mai 2011
privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.11126/19.05.2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțarea proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 27.08.2008 privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poligrafiei nr.4, a clădirilor realizate prin fonduri Phare cu destinația de centre de asistență socială și a imobilului Complex "Parc", situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă strămutarea corpului de clădire care se identifică în Cartea Funciară cu nr. 1638/N/Brâncovenești, nr.cadastral 494, sub poziția C2.
Art.2. Corpul de clădire pentru care se aprobă strămutarea, conform art. 1, precum și amplasamentul actual și cel propus în vederea strămutării sunt cuprinse în planurile de situații din anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Administratorul imobilului răspunde de îndeplinirea tuturor procedurilor legale în sensul aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Direcției Economice, Arhitectului-Șef a județului Mureș, Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma