R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 88
din 22 iunie 2011
privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 3349 din 06.06.2011 întocmită de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, cu privire la modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Cu respectarea prevederilor art.III din ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În conformitate cu prevederile art. 107 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii-cadru nr.284/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
În temeiul art.91, alin.(1), lit."a" și alin.(2), lit."c", precum și al art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul juridic, resurse umane, relații publice și Biroul financiar, informatic și administrativ din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma