R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 158
din 20 decembrie 2011
privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.19505/18.XI.2011 la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș și a instituțiilor subordonate ale Consiliului Județean, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- art.20, alin.(1), lit."b", art.27, 30 și 68 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art.266, 267 și 268 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței,
- prevederile art.41, art.46 și art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.356/2010 și Ministerului Administrației și Internelor nr.107/2010,
- Legea privind taxele extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor articolului 91, alin. (3), lit. ."c" și art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

hotărăște:

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2012 se aprobă cuantumul taxelor și tarifelor pentru unele activități, care constituie venituri proprii ale bugetului județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund: Direcția Economică, Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, Direcția Tehnică, Camera Agricolă Județeană Mureș și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș.
(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Mureș
- Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș
- Camerei Agricole Județene Mureș
- Direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș, nominalizate la alin. (1) al prezentului articol.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 19505/18.XI.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Conform prevederilor art.3 , art. 4 pct. (1) lit. a , art. 6 pct. (1), art.7 pct. (1) lit. a) - f), pct. (18) și (19), art. 8 pct. (1) și (2) și art. 45 pct. (1^1) din Legea nr. 50 /1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și prin art.11alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, sunt stabilite perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire, precum și a avizului structurii de specialitate.
În baza OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, în calitate de administrator al drumurilor județene din județul Mureș, are obligația de a urmări și verifica respectarea prevederilor legale privind execuția lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor, precum și întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor publice județene din județul Mureș, în total 713,481 km.
În acest sens, în conformitate cu dispozițiile art. 46, coroborate cu cele ale art. 47 alin. (4), ambele din actul normativ mai sus indicat, pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor și tunelurilor, prin realizarea unor lucrări sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei construcții sau instalații, în orice scop, acceptate de administratorul drumurilor, se aplică taxe de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziția acestuia în vederea asigurării fondurilor necesare, pe lângă subvențiile primite de la bugetul de stat, administrării, întreținerii, reparării și modernizării drumurilor publice aflate în administrare.
Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul nr. 571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu modificările ulterioare, acceptul administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizației de amplasare și acces la drum.
Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, Consiliul Județean Mureș, în calitate de administrator al drumurilor județene din județul Mureș, poate elibera autorizații speciale de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului administrației și internelor.
Pentru autorizarea acestor transporturi se aplică taxe de utilizare a drumurilor care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumurilor pentru finanțarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreținere, consolidare, reparații și modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.
Direcția Tehnică a înaintat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu adresa nr.18363/04.11.2011 spre avizare taxele cuprinse la capitolele VI,VII,VIII,IX, în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 14, lit.b) și ale art.47, alin.7, lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor urmând ca în cel mai scurt timp anexele avizate să fie atașate prezentei.
În baza art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată cu modificările ulterioare, consiliile județene au competența de a stabili impozite și taxe locale în limitele și în condițiile legii.
Potrivit anexei nr. 1 la aceeași lege, structura veniturilor proprii ale Consiliului Județean Mureș cuprinde încasări din impozite directe, care sunt formate și din taxele pentru eliberarea avizelor de arhitect șef, a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și altele.
Având în vedere prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, impozitele și taxele locale prevăzute de către consiliile locale și consiliile județene au posibilitatea de a fi majorate anual cu până la 20%, cu excepția taxelor asupra mijloacelor de transport.
Conform dispozițiilor Legii privind taxele extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu modificările și completările ulterioare, eliberarea certificatelor de orice fel, precum și alte servicii prestate de unele instituții publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care plătesc anticipat.
Față de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere și faptul că prin dimensionarea taxelor și tarifelor locale pentru anul 2012 se urmărește asigurarea unor surse de venituri la bugetul local în vederea angajării și acoperirii cheltuielilor bugetului local, cu respectarea prevederilor legale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif