R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 34
din 24 martie 2011
privind modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.4131/17.03.2011, cu privire la modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Redacției Revistei "Látó" nr.23/02.03.2011 și respectiv cea a Redacției Revistei "Vatra" nr.5/22.02.2011,
Potrivit prevederilor Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
În temeiul art.91 alin.(1), lit. "a" și alin.(2), lit. "c", precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexele II.7 și II.8 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea revistelor "Látó" și "Vatra".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 4131 din 17 martie 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114 din 12 august 2010 au fost aprobate unele măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș. Astfel, prin anexele II.7 și II.8 la hotărârea mai sus amintită au fost aprobate organigramele și statele de funcții pentru Redacția Revistei "Vatra" și Redacția Revistei "Látó" în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale.
Organigrama și statul de funcții pentru Redacția Revistei "Látó" a fost structurată pe un număr de 10 posturi, respectiv pentru Redacția Revistei "Vatra" pe un număr de 12 posturi, număr aprobat și pentru anul 2011, prin anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2011.
În statele de funcții ale celor două instituții se regăsește funcția de administrator. Întrucât în fișa postului de administrator de la cele două instituții sunt atribuții din diverse domenii: contabilitate, buget, investiții, resurse umane, administrație etc. se propune transformarea funcțiilor de "administrator" de la cele două instituții în "referent", cu încadrarea în prevederile bugetare alocate pentru anul în curs. Această modificare va permite totodată reîncadrarea în funcția de referent a persoanelor ce ocupă aceste posturi, în baza Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, asigurând o mai bună compatibilitate cu sarcinile specifice postului în cauză.
Având în vedere cele de mai sus se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor II.7 și II.8 la H.C.J.M. nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke