R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 26
din 24 martie 2011
pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", în anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.4347/21.03. 2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.5 din HCJ nr.37/1997 privind înființarea Regiei Autonome "Aeroportul Tîrgu Mureș",
În temeiul art. 91 alin(1) lit. d) și 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Anexa la HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R. A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Taxele și tarifele prevăzute în anexa menționată la alin.1 se aplică pentru anul 2011.
Art.2. Taxele și tarifele aeroportuare stabilite la nivel minimal, în conformitate cu dispozițiile HCJ nr.135/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru noi relații de operare deschise anterior adoptării prezentei hotărâri, își extind valabilitatea și pentru anul 2011.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și R.A " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 4347/21.03. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", în anul 2011

În baza HCJ nr.135/2006 modificată și completată prin HCJ nr.112/27.08.2008 și HCJ nr.154/30.10.2008, au fost actualizate taxele și tarifele aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare la RA " Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș".
În anul 2009, datorită crizei economice mondiale, companiile care au operat pe Aeroport au practicat măsuri de adaptare la criză, prin înlocuirea aeronavelor de mare capacitate cu altele de capacitate mai mică, de asemenea, au recurs la reducerea numărului de frecvențe de operare și chiar la anularea unor zboruri.
În aceste condiții, pentru a nu fi afectate costurile unitare pe avion și pasager în sensul creșterii acestora, fapt ce ar fi putut determina scăderea numărului de pasageri sau chiar retragerea unor companii, Consiliul de Administrație al Aeroportului a propus ca în anul 2009 să fie aplicată o grilă de tarifare adaptată situației de criză economică, în care s-au prevăzut mai puține intervale privind frecvența de operare, cu tarife mai mici față de cele din grila inițială.
De asemenea s-a propus ca taxele și tarifele aeroportuare stabilite la nivel minimal, în conformitate cu dispozițiile HCJ nr.135/2006, cu modificări și completări ulterioare, pentru noi relații de operare deschise în anul 2008, să fie aplicate și în anul 2009.
Toate aceste măsuri au fost aprobate prin HCJ nr.91/30.07.2009.
În anul 2010 datorită menținerii crizei economice, la propunerea Consiliului de Administrație al R.A " Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș", prin HCJ nr.44/2010 Consiliul Județean a aprobat ca tarifele aeroportuare să rămână și în anul 2010 la nivelul anului 2009, de asemenea taxele și tarifele aeroportuare stabilite la nivel minimal, pentru noi relații de operare deschise în anul 2009, să fie aplicate și în anul 2010.
Prin același act administrativ s-au aprobat tarife pentru operatorii aerieni care bazează pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", tarife diferențiate în funcție de durata contractelor care ar urma să fie încheiate cu acești operatori, respectiv pentru 3 ani, 5 ani și 10 ani, completându-se Anexa la HCJ nr.91/2009, cu grila de tarife pe cele 3 praguri de timp.
Având în vedere faptul că în anul 2011 se menține situația de criză economică, prin adresa nr. 1163/16.03.2011, R.A " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" ne solicită ca taxele și tarifele aeroportuare să rămână și în anul 2011 la nivelul anului 2009. De asemenea, ne solicită ca în ANEXA la hotărâre la punctul "VI. Servicii la cerere" să se introducă trei noi servicii care pot fi aplicabile operatorilor și aeronavelor ca urmare a punerii în funcțiune a noilor echipamente, respectiv serviciu vidanjare avo, serviciu de alimentare cu apă și ASU (air start unit).
Totodată, Consiliul de Aministrație al Aeroportulului Transilvania - Tg.Mures ținând cont de solicitările primite din partea operatorilor aerieni ce doresc bazarea uneia sau mai multor aeronave pe Aeroport, care să execute zboruri comerciale cu volum de trafic important, a aprobat prin Hotărârea nr. 1268/10.03.2011, modificarea tarifelor pentru bazare, în sensul aplicării unui tarif/ pax îmbarcat, diferențiat în funcție de numărul de pasageri îmbarcați/an și perioada pentru care se încheie contractul, respectiv 3 ani, 5 ani și 10 ani.
În structura tarifului prezentat nu intră tariful de securitate pasager, care se va adăuga la tarifele de bazare propuse. De asemenea, vor beneficia de aceste tarife operatorii aerieni care bazează aeronave cu o capacitate de cel puțin 70 locuri.
Tarifele de bazare propuse acoperă costurile efective de operare, iar prin diversificarea si extinderea volumului de trafic se va mări volumul veniturilor din activități non-aviatice (parcare, chirii spații publicitare, automate etc) .
Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE,
Szabo Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif