R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 139
din 27 octombrie 2011
privind înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.17.128/18.X.2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu, în următoarea componență:
     Membri:
          Matei Corneliu-Marcel - consilier, Direcția Economică
          Fărcaș Maria - referent, Autoritatea Rutieră Română-ARR Agenția Mureș
     Membri supleanți:
          Micu Vasile - referent, Direcția Economică
          Buzaș Gheorghe Lucian - inspector, Autoritatea Rutieră Română-ARR Agenția Mureș
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.48/27.03.2008 privind înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011, modificată prin Hotărârea nr.185/23.12.2008, Hotărârea nr.53/29.04.2009 și Hotărârea nr.81/25.06.2009, se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Autorității județene de transport din cadrul Direcției Economice și Autorității Rutiere Române-A.R.R. Agenția Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 17.128/18.X.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.48/27.03.2008, cu modificările și completările ulterioare, înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011.
Conform prevederilor art. 16, alineatul (3), litera b), din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, modificată și completată prin Legea nr.163 din 11 iulie 2011, consiliile județene sunt obligate să înființeze comisii paritare, din care vor face parte câte un reprezentant al consiliului județean și al agenției Autorității Rutiere Române - A.R.R. din județul respectiv, prin care să asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu.
De asemenea, la art.19 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute următoarele:
(1) Licențele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului județean, pe baza propunerilor comisiei paritare, și se emit/se eliberează de către agenția ARR respectivă.
(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul național, pentru fiecare județ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite.
(3) Comisia paritară este formată dintr-un reprezentant al consiliului județean și un reprezentant al agenției A.R.R. din județul respectiv.
Componența comisiei paritare actuale este formată din patru reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș și doi reprezcntanți ai Autorității Rutiere Române - Agenția Mureș, iar atribuțiile și funcționarea acesteia nu sunt corelate cu prevederile legislative de mai sus.
Având în vedere aceste aspecte, propunem Consiliului Județean Mureș aprobarea proiectului de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád