R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 3
din 11 ianuarie 2011
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Instalarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr. 2"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 275 din 10.I.2011 a Direcției Tehnice privind investiția "Instalarea unui sitem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la spațiul administrativ din Tg. Mureș, str. Primăriei nr. 2, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publie locale,
În temeiul art. 91 alin. (3) lit. f) și al art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru investiția "Instalarea unui sitem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr. 2", cu indicatorii tehnico-economici în valoare totală (cu TVA inclus) de 4.232,076 mii lei din care C+M 2.180,672 mii lei, echivalent cu 984,204 mii Euro, din care C+M 507,133 euro (1 euro = 4,3 lei, curs BNR la data de 20.10.2010), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Finanțarea investiției se va asigura de Ministerul Mediului și Pădurilor de la Fondul pentru mediu în cadrul "Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice d încălzire - beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult" și buget local.
Art. 3. Pentru realizarea investiției răspunde Direcția Tehnică, cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma