R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 7
din 25 ianuarie 2011
privind modificarea anexei 2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 281 din 12.01.2011 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș cu privire la modificarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În conformitate cu prevederile art.107, alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Luând în considerare prevederile Legii-cadru nr. 284 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,
În temeiul art.91 alin.(1), lit. a și alin.(2), lit."c" precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul juridic, resurse umane, relații publice și Biroul financiar, informatic și administrativ din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma