R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 166
din 20 decembrie 2011
privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr. 13.059 / 13.12.2011 , precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.139/2011 privind înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu
În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat, conform propunerii comisiei paritare, formulate pe baza rezultatelor publicate de C.N.M.S.I.- București la ședința de atribuire electronică națională din data de 02.12.2011, potrivit anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Autorității Județene de Transport din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Autorității Rutiere Române - A.R.R.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr 13.059/13.12.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat

În baza Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, numit în continuare Programul județean de transport.
Prin hotărârile nr.125/25.09.2008, nr.179/17.12.2009 și nr.141/30.09.2010, Consiliul Județean a aprobat modificările propuse pentru actualizarea Programului județean de transport.
Prin H.C.J.Mureș nr.148/24.11.2011 a fost aprobată menținerea valabilității Programului județean de transport până la 30.04.2013 precum și actualizarea acestuia.
Traseele de transport public județean de persoane, aprobate prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, au fost atribuite prin hotărâri ale comisiei paritare (înființată prin H.C.J.Mureș nr.48/27.03.2008), pe baza rezultatelor de la ședințele de atribuire electronică națională, organizate la data de 30.04.2008 și 30.05.2008.
După data de 01.07.2008, dată la care a început derularea activității de transport conform Programului județean de transport, aprobat prin H.C.J.nr.47/27.03.2008, au mai fost organizate 11 sedințe de atribuire electronică pentru realocarea traseelor la care au renunțat operatorii de transport.
Ultima licitație electronică a avut loc în data de 02.12.2011 pentru atribuirea traseului nr.71: Tîrgu-Mureș - Voiniceni - Bozed, la care a renunțat operatorul de transport SC Globus SRL.
Urmare a modificării prevederilor legale referitoare la atribuirea traseelor din programele județene de transport, comisiile paritare formulează propuneri de atribuire pe baza rezultatelor ședințelor de atribuire electronică iar consiliile județene, potrivit art.17, alin.(1), lit.p) din Legea nr.92/2007, "aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz."
Modul de atribuire al licențelor de traseu și atribuțiile comisiei paritare sunt prevăzute la art.19 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
(1) Licențele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului județean, pe baza propunerilor comisiei paritare, și se emit/se eliberează de către agenția ARR respectivă.
(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul național, pentru fiecare județ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite.
În concluzie, pe baza rezultatelor publicate de C.N.M.S.I.-București în urma ședinței de atribuire electronică din 02.12.2011, comisia paritară (înființată prin H.C.J.nr.139/27.10.2011), întrunită în data de 05.12.2011, propune spre aprobarea C.J.Mureș atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat, conform procesului-verbal anexat prezentei.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád