R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 137
din 27 octombrie 2011
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.151 din 29.10.2009 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.14.860 din 19.X.2011, cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.151 din 29.10.2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Văzând adresa nr.785/29.09.2011, prin care Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 solicită desemnarea unui reprezentant al consiliului județean în consiliul de administrație,
În conformitate cu prevederile art.96, alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011,
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 151 din 29.10.2009 se modifică și completează în sensul numirii a încă trei reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș în Consiliile de Administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă, după cum urmează:
- Popa Elena - șef serviciu, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș
- Radu Doina Teodora - consilier, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș
- Petruța Oroian Lucian - consilier, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș și reprezentanților în Consiliile de administrație nominalizați la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Nr.14.860 din 19.X.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.151/29.10.2009 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.151/29.10.2009, în aplicarea prevederilor art.145, alin.(6) din Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la acea dată, au fost desemnați trei funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș ca reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale celor trei Centre Școlare pentru Educație Incluzivă.
Actul normativ mai sus menționat a fost abrogat prin Legea educației naționale nr.1/2011. Conform art.96 din acest act normativ:
"Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.
În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
...în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. "
Față de prevederile legale anterioare - Legea 84/1995, prin care era stabilit un singur membru al consiliului de administrație desemnat de consiliul județean, Legea educației naționale nr.1/2011 reglementează faptul că, consiliul județean are doi reprezentanți nominalizați în consiliul de administrație al acestor instituții de învățământ.
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.151/29.10.2009 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke