R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 6
din 25 ianuarie 2011
privind aprobarea colaborării între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului "Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.1415/18.I.2011 a Direcției Generale de Asisteță Socială și Protecția Copilului Mureș, prevederile H.C.J. Mureș nr.103/2010, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (6) lit. "a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asisteță Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului "Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie", în condițiile prevăzute de Convenția de colaborare cuprinsă în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. (1) Hotărârea se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma