R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 135
din 27 octombrie 2011
pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 17600/24.X.2011, a Direcției Tehnice pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit dispozițiilor art.44 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile cuprinse în "Ghidul solicitantului" pentru Programul Operațional Sectorial Transport - Axa prioritară 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport înafara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport, Domeniul major de intervenție 2.4 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian, elaborat de Autoritatea de Management pentru POS-Transport, în corelare cu prevederile POS-Transport 2007 - 2013 și cu normele legislației comunitare și naționale privind asistența nerambursabilă acordată României prin instrumente structurale,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și c) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.175/16.12.2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", după cum urmează:
1. Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI, la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", cu indicatorii tehnico-economici în valoare totală (cu TVA inclus) de 167.021,165 mii lei din care C+M 144.325,211 mii lei, echivalent cu 38.909,998 mii Euro, din care C+M 33.622,647 mii euro (1 euro = 4,2925 lei, curs BNR la data de 30.11.2010), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 175 din 16.12.2010, rămân neschimbate.

Art. II. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.176/16.12.2010 privind aprobarea cofinanțării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș", după cum urmează:

1. La Articolul 1, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.1. (2) Valoarea totală a proiectului este de 38.909,998 mii euro, respectiv 167.021,165 mii lei (la cursul de schimb BNR din data de 30.11.2010, 1 Euro = 4,2925 lei), din care:
- 31.379,030 mii euro, respectiv 134.694,488 mii lei - costuri eligibile
- 7.530,967 mii euro, respectiv 32.326,677 mii lei - costuri neeligibile, reprezentând valoarea TVA aferentă costurilor eligibile".

2. La Articolul 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.2. (1) Se aprobă cofinanțarea proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI, la Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș", de către Consiliul Județean Mureș, cu suma de 8.158,548 mii euro (35.020,567 mii lei), din care:

- 627,581 mii euro (2.693,890 mii lei) - contribuția de 2 % a județului Mureș la finanțarea
costurilor eligibile;
- 7.530,967 mii euro (32.326,677 mii lei) - TVA aferentă costurilor eligibile".

3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 176 din 16.12.2010, rămân neschimbate.

Art. III. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde conducerea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 17600/24.X.2011
Dosar nr. VII/B3

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

În urma depunerii de către RA AEROPORT TRANSILVANIA a cererii de finanțare nr.107/16.09.2011 pentru proiectul "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", Autoritatea de Management pentru POS Transport, printre altele, a constat următoarele aspecte:
- Valoarea totală a proiectului în lei (cu TVA) inclus din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.175 din 16.12.2010 de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici este diferită de cea aprobată prin Expunerea de motive a Consiliului Județean Mureș nr.19733/13.12.2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției.
- Valoarea totală în lei a proiectului din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.176 din 16.12.2010 privind cofinanțarea proiectului este diferită de suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.175 din 16.12.2010 de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiții.
Verificând aspectele sesizate s-au constatat următoarele:
- Valoarea totală a proiectului în lei (cu TVA inclus) din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.175 din 16.12.2010 de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici este diferită de cea aprobată prin Expunerea de motive a Consiliului Județean Mureș nr.19733/13.12.2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției deoarece proiectantul a calculat inițial valoarea devizului general aplicând pentru TVA procentul de 19% și nu 24%.
- Valoarea totală în lei a proiectului din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.176 din 16.12.2010 privind cofinanțarea proiectului este diferită de suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.175 din 16.12.2010 de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiții deoarece în HCJM nr.175/16.12.2010 nu a fost cuprinsă suma în lei (cu TVA inclus) de 486,426 mii lei (113,320 mii euro) reprezentând:
- cheltuieli pentru informarea publicitară: 42,582 mii lei (9,920 mii euro)
- cheltuieli pentru management din partea aeroportului: 257,550 mii lei (60,00 mii euro)
- cheltuieli pentru auditul financiar:186,295 mii lei (43,400 mii euro)

Având în vedere că față de aspectele sesizate Autoritatea de Management a solicitat refacerea corespunzătoare a documentelor mai sus menționate, apreciem că se impune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr. 175 din 16.12.2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", articol care după modificare să aibă următorul conținut:
"Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI, la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", cu indicatorii tehnico-economici în valoare totală (cu TVA inclus) de 167.021,165 mii lei din care C+M 144.325,211 mii lei, echivalent cu 38.909,998 mii Euro, din care C+M 33.622,647 mii euro (1 euro = 4,2925 lei, curs BNR la data de 30.11.2010), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

De asemenea având în vedere cursul de schimb utilizat la data aprobării cofinanțării, respectiv 1 euro = 4,293 lei, față de 1 euro = 4,2925 lei prevăzut în devizul proiectului, apreciem că se impune modificarea prevederilor art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 176 din 16.12.2010 privind aprobarea cofinanțării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș" care după modificare va avea următorul conținut:

"Art.1. (2) Valoarea totală a proiectului este de 38.909,998 mii euro, respectiv 167.021,165 mii lei (la cursul de schimb BNR din data de 30.11.2010, 1 Euro = 4,2925 lei), din care:
- 31.379,030 mii euro, respectiv 134.694,488 mii lei - costuri eligibile
- 7.530,967 mii euro, respectiv 32.326,677 mii lei - costuri neeligibile, reprezentând valoarea TVA aferentă costurilor eligibile".

"Art.2. (1) Se aprobă cofinanțarea proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI, la Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș", de către Consiliul Județean Mureș, cu suma de 8.158,548 mii euro (35.020,567 mii lei), din care:
- 627,581 mii euro (2.693,890 mii lei) - contribuția de 2 % a județului Mureș la finanțarea costurilor eligibile;
- 7.530,967 mii euro (32.326,677 mii lei) - TVA aferentă costurilor eligibile".

Față de cele motivele mai sus expuse supunem aprobării Consiliului Județean Mureș proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin