R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 63
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând expunerea de motive nr. 6984 din 28.04. 2011 a Serviciului Resurse Umane, privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.64, alin.(2), precum și cele ale art.107, alin.(2), lit."b" din Legea nr.188/1999 republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(1) lit. "a", alin. (2) lit."c" și respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110/12.08.2010 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Serviciul Resurse Umane și Direcția Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 6984 din 28.04. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

În aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110 din 12 august 2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.161/2010, s-au aprobat organigrama și statul de funcții pentru Consiliului Județean Mureș, cu un număr total de 150 de posturi, după cum urmează:
- Funcții de demnitate publică alese - 3 ;
- Funcții publice de conducere - 15;
- Funcții publice de execuție - 109;
- Personal contractual de conducere - 1;
- Personal contractual de execuție - 22.
Menționăm că, față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș mai sus menționată în luna martie a.c. a avut loc un examen de promovare în grad profesional, un număr de funcționari publici declarați "admis" urmând a fi promovați în grad profesional superior, după aprobarea hotărârii de modificare a statului de funcții și comunicarea ei, în termen de 10 zile la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Totodată două funcții publice de execuție vacante au fost modificate. Această modificare se datorează actualului context, respectiv blocarea concursului de ocupare a funcțiilor publice vacante, situație în care suntem nevoiți să acoperim sarcinile specifice prin mutarea unor funcționari de la un compartiment la altul din cadrul instituției.
În conformitate cu prevederile art.64, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare "Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului."
Având în vedere cele de mai sus se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE,
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE