R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 76
din 26 mai 2011
privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.8331 din 20.V.2011 a Serviciului Resurse Umane, privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În aplicarea prevederilor art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.889126 din 26 mai 2011,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(1) lit. "a", alin. (2) lit."c" și respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu încadrarea în numărul maxim de 150 de posturi, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110/12.08.2010, privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/2011 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș și respectiv Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.137/30.09.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prevederile anexei 3 la prezenta hotărâre - Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș vor fi aduse la cunoștința personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, prin grija secretarului județului, a directorilor executivi ai direcțiilor de specialitate și a șefilor de servicii.
Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 8331 din 20.V.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

În aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110 din 12 august 2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.161/2010, și respectiv Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/2011, s-au aprobat organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu un număr total de 150 de posturi.
Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 a adus unele modificări la Legea nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Astfel în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare," În cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, respectiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului/Primarului general al municipiului București se organizează și funcționează, potrivit legii, structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. În cazul județelor și municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcție generală sau direcție, în cazul orașelor structura responsabilă se organizează ca direcție sau serviciu, în cazul comunelor structura responsabilă se organizează la nivel de compartiment".
Conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor județene sau primăriilor are statutul de arhitect-șef și reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice județene și locale.
Acesta desfășoară o activitate de interes public, a cărei scopuri principale sunt: dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale. Arhitectul-șef nu poate fi subordonat unui alt funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al președintelui consiliului județean sau al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcție generală, direcție sau serviciu.
În aplicarea prevederilor legale mai sus amintite, față de organigrama anterior aprobată:
     - se reduc două funcții publice din cadrul Compartimentului Baza de Date - Direcția Tehnică și
     - se majorează cu două funcții publice structura Compartimentului Planificare Teritoriu, Urbanism și GIS la Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism nou creată prin reorganizarea Instituției Arhitectului Șef.
Redimensionarea celor două structuri este impusă de creșterea volumului activităților
de amenajare a teritoriului și de urbanism, ca:
     - cercetarea în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului și elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor și documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
     - constituirea, întreținerea, extinderea și dezvoltarea bazei de date urbane și teritoriale standardizate și compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusă prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010;
     - elaborarea strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare urbană și teritorială;
     - elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului;
     - elaborarea documentațiilor de urbanism;
     - gestionarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
     - elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu;
     - monitorizarea și controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor și operațiunilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Menționăm că, cele două posturi noi din structura Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism vor avea în principal atribuții de întreținere, extindere și dezvoltare a bazei de date urbane și teritoriale iar structurarea pe categorii a celor 160 de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, avizată de ANFP în luna august 2010 și prezentată la alin.(1) din prezenta expunere de motive rămâne neschimbată.
Luând în considerare modificările intervenite în structura organizatorică a instituției, după data aprobării Regulamentului de organizare și funcționale al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.137/2010, schimbările legislative mai sus amintite, precum și creșterea volumului și complexității sarcinilor specifice unităților de implementare a proiectelor în etapa actuală se impune revizuirea Regulamentului de organizare și funcționale al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke