R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 160
din 20 decembrie 2011
privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială "Speranța"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând expunerea de motive nr.26690/14.XII.2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, privind necesitatea înființării și asigurării funcționării Serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială "Speranța", sub coordonarea șefului Centrelor rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice Tg. Mureș și Ceuașu de Câmpie din cadrul DGASPC MUREȘ,
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și d) și respectiv ale art.97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială "Speranța," în condițiile prevăzute de Convenția de colaborare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma