R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 38
din 24 martie 2011
pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.4442/22.03.2011 a președintelui Consiliului Județean Mureș, pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 37, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se stabilește componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș, comisie aflată în coordonarea președintelui Consiliului Județean Mureș, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor și instituțiilor menționate în anexa 1, precum și Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma