R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 36
din 24 martie 2011
privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.3421 din 21.III.2011, cu privire la modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos nr.3421/04.03.2011 cu privire la modificarea statului de funcții al instituției, aprobat prin anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.97/24.06.2010,
Potrivit prevederilor Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.285/2010, precum și ale Ordinului Comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 285/2010,
În temeiul art.91 alin.(1), lit. "a" și alin.(2), lit. "c", precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.97/24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 3421 din 21.III.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.97 din 24 iunie 2010 au fost aprobate Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.
Pentru reîncadrarea personalului din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos în conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Ordinului Comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 285/2010, este necesară modificarea unor posturi din statul de funcții al instituției întrucât acestea nu se regăsesc în Anexa III, Familia Ocupațională "Sănătate".
De menționat faptul că, începând cu luna iulie a anului 2010 în unitate nu există medic, angajat, concursurile de ocupare a posturilor devenite vacante fiind blocate în conformitate cu prevederile art.22 din ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009.
Conform normelor legale specifice unităților de asistență socială, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și Hotărârea Guvernului 1007/2005 privind Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială și organigrama orientativă de personal, Căminul pentru Persoane Vârstnice se regăsește în situația de a opera schimbări la nivelul statului de funcții pentru a acoperi nevoile de ordin medical a celor peste 85 de asistați, doar cu 2 cadre medicale cu o pregătire postliceală, în unitate existând încă 2 posturi de asistent medical, vacante, care nu pot fi ocupate.
Totodată un post de asistent social cu studii postliceale se transformă în studii superioare, ținând cont de complexitatea și diversitatea atribuțiilor specifice postului, precum și de faptul că persoana care ocupă acest post îndeplinește condițiile de studii.
Având în vedere cele de mai sus se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke