R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 61
din 28 aprilie 2011
pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 4916/2011, pentru aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului inițiate sau aflate în competența de aprobare a Consiliului Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 2, din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și se comunică Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr.4916/2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în M.O. Partea I nr. 47/19.01.2011, stabilește componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare și revizuire a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art.2:
"În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, autoritățile administrației publice locale elaborează și aprobă prin hotărâre a consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la art. 1."
Astfel în ANEXA 1 a Ordinului, ce cuprinde METODOLOGIA de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism , se prevede la art.7:
- alin. (1):
"Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului pentru planurile de urbanism și amenajarea a teritoriului revine autorităților administrației publice responsabile cu aprobarea planurilor".
- alin. (3):
În cazul localităților în care în cadrul autorităților administrației publice locale nu sunt organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului, responsabilitățile privind informarea și consultarea se pot îndeplini în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului județean, pe bază de convenție.

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, se aplică în cazul inițierii și/sau aprobării următoarelor tipuri de documentații:
1. Planuri de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) aflate în competența de aprobare a Consiliului Județean Mureș, după cum urmează: PATZ interjudețean, PATZ interorășenesc sau intercomunal, PATZ frontalier și PATZ metropolitan, periurban al principalelor municipii și orașe.
2. Planul de amenajare a teritoriului județean.
3. Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal și Planul urbanistic de detaliu (pentru autoritățile administrației publice locale din județul Mureș la care nu sunt organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului și care au încheiat o convenție cu serviciul de specialitate al consiliului județean).

Supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

 

VICEPREȘEDINTE
Chirteș Ioan Cristian

 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona