R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 98
din 28 iulie 2011
pentru aprobarea Convenției de colaborare privind publicarea hărții județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând propunerea înregistrată cu nr.11722/14.07.2011 S.C. "Schubert & Franzke România" S.R.L Cluj Napoca, Expunerea de motive nr.11722/21.07.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Convenției de colaborare privind publicarea hărții județului Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere art.91 alin.(6) lit. "a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și S.C. "Schubert & Franzke România", conform convenției cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Îndeplinirea obligațiilor contractuale care revin Consiliului Județean Mureș conform convenției aprobate la art.1 se va realiza cu sprijinul Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Direcției Tehnice și a Compartimentului Informatică din cadrul Direcției Economice.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Direcției Tehnice, Direcției Economice și S.C. "Schubert & Franzke România" Cluj Napoca.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.11722/21.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Convenției de colaborare privind publicarea hărții județului Mureș

Schubert & Franzke este producător de hărți pe piața Europei Centrale, compania austriacă cu sediul stabilit la Cluj Napoca activând din anul 2005 și pe piața din România. Firma execută proiecte cartografice individualizate, împreună cu primăriile și consiliile județene din întreaga țară, atât în formă tipărită - hărți pe suport de hârtie, cât și în format digital, aplicație pentru internet, având la activ peste 80 de astfel de proiecte, unele finalizate și implementate, altele în curs de derulare.
Prin adresa nr.11722/14.07.2011, S.C. "Schubert & Franzke România" Cluj Napoca propune Consiliului Județean Mureș încheierea unei convenții de colaborare în vederea publicării hărții județului Mureș.
Astfel, în cadrul acestei colaborări, urmează a se publica 5 ediții ale hărții, estimate să apără o dată la 2-3 ani, într-un număr de 800 de exemplare (plastifiate), ce vor fi puse la dispoziția Consiliului Județean Mureș, acesta asigurând distribuirea cu titlu gratuit a hărților în toate primăriile și instituțiile publice din județ.
Finanțarea necesară publicării hărții județului Mureș se propune a fi realizată de către furnizor, prin achiziționarea de publicitate de la agenții economici care înțeleg să sprijine acest proiect, prin inserarea în pagina hărții a reclamelor acestora.
În plus, S.C. "Schubert & Franzke România", va elabora harta interactivă a județului Mureș, aplicație ce va fi implementată pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș. Pe toată durata convenției, Consiliul Județean Mureș va primi gratuit în folosință linkul Map2Web© al județului.
Această colaborare nu presupune nicio contribuție financiară din partea Consiliului Județean Mureș, care stabilește conținutul redacțional al hărților și asigură integrarea linkului Map2Web© pe pagina de internet a județului, respectiv distribuția gratuită a hărților plastifiate.
Față de prevederile art.91 alin.(6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea realizării unor acțiuni comune, propunem aprobarea Convenției de colaborare privind publicarea hărții județului Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE

 

SECRETAR,
AURELIAN PAUL COSMA