R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 52
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.6737/21.04.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru S.C." Parc Industrial Mureș"S.A, adresa nr.6738/21.04.2011 a S.C." Parc Industrial Mureș" S.A, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.5. lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 286/2010, legea bugetului de stat pe anul 2011,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin(2) lit."d" și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru S.C."Parc Industrial Mureș" S.A, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează d-na Maria Șerban, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Industrial Mureș" S.A, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform articolului 1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C."Parc Industrial Mureș" S.A, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș și dnei Șerban Maria, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.6737/21.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru S.C." Parc Industrial Mureș"S.A

Consiliul Județean Mureș este acționar majoritar la SC Parc Industrial Mureș SA, societate înființată în anul 2003 cu scopul administrării Parcului Industrial Mureș, obiectiv finanțat în cadrul Programului PHARE 2001 Facilitatea Suplimentară pentru Investiții, fiind asociat cu următoarele consilii locale:Ungheni, Sânpaul, Iernut și Luduș.
În conformitate cu prevederile articolului 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, Conducătorii ministerelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, precum și ai altor instituții publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au obligația să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.
De asemenea art. 28 din Legea nr. 329/ 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, stabilește în sarcina operatorilor economici să prezinte, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află.
Față de cele expuse mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif