R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 5
din 25 ianuarie 2011
privind încheierea unui Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii transmisă cu adresa nr. CAB. A.B. nr.4227/2010, Expunerea de motive nr. 19347/11.01.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică, la proiectul de hotărâre privind încheierea Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (6) lit. "a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România în condițiile prevăzute în proiectul de Protocolul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, Președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. (1) Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Mureș, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Direcției Tehnice, Arhitectului Șef și Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș.
(2) De executarea prezentei hotărâri răspund compartimentele de specialitate indicate la alin. (1).

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 19347 din 11.01.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 19347 din 06 decembrie 2010, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii solicită încheierea unui Protocol în scopul creerii unui cadru unitar pentru buna colaborare a tuturor factorilor implicați în modernizarea infrastructurii, respectiv în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România.
Conform datelor deținute de Consiliul Județean Mureș, pe teritoriul județului Mureș există mai multe proiecte în derulare în domeniul infrastructurii rutiere naționale, cum ar fi: Autostrada Transilvania, Autostrada Tîrgu Mureș - Iași - Ungheni și variante de ocolire a municipiilor Tîrgu Mureș, Reghin, Sighișoara, ceea ce presupune exproprierea în total a peste 800 ha teren.
Într-adevăr, pentru promovarea acestui tip de obiective de investiții - realizarea unei infrastructuri moderne, este necesar concursul tuturor autorităților publice, locale și centrale, care să faciliteze, printre altele, și ocuparea de amplasamente pentru dezvoltarea rețelei de autostrăzi și drumuri de interes național.
Prin încheierea acestui protocol se propune asigurarea depunerii tuturor eforturilor și sprijin reciproc a părților semnatare în vederea găsirii celor mai bune soluții privind parcurgerea tuturor etapelor în implementarea proiectelor referitoare la realizarea unei infrastructuri moderne în România, respectiv accelerarea procedurilor de transfer și expropriere pentru cauză de utilitate publică, corelarea cu strategia de dezvoltare a județului prin solicitarea acordului autorității publice județene pentru fiecare investiție, refacerea drumurilor publice în măsura în care acestea sunt afectate de lucrările de construcție a infrastructurii rutiere de interes național, evitarea grevării bugetului de stat de costuri suplimentare.
De asemenea, se mai propune ca autoritatea publică județeană să facă toate demersurile în vederea alocării sumelor necesare realizării planurilor parcelare aferente imobilelor afectate de culoarul de expropriere, în forma solicitată pentru avizare de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, fără însă a preciza și cuantumul acestora.
În conformitate cu legislația în vigoare, autoritatea publică județeană nu poate aloca resurse financiare pentru infrastructura națională, care nu este/va fi în administrarea sa. În acest sens, având în vedere și faptul că protocolul propus spre semnare a fost conceput ca un act cadru - fiind de la sine înțeles că Ministerul Transporturilor trebuie să colaboreze cu toate autoritățile locale pentru realizarea infrastructurii rutiere naționale - construcția de autostrăzi și drumuri naționale, propunem aprobarea încheierii acestuia în forma revizuită (art. 5).
Față de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere și faptul că potrivit prevederilor art. art.91 alin.(6) lit. "a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliile județene hotărăsc asupra cooperării sau asocierii județului în cauză cu persoane juridice române, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE

 

SECRETAR,
PAUL COSMA