R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 165
din 20 decembrie 2011
privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.13.058/13.XII.2001, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu și eliberarea caietelor de sarcini, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexelor ( A, A1, A2, A3 și A4 ) care fac parte din prezenta hotărâre.
Art 2. Prezenta hotărâre se comunică Autorității Județene de Transport din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma