R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 136
din 27 octombrie 2011
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2012

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.17.349/20.X.2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2012, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) lit.a) - g) și alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006, de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1, lit.a), art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Resurse Umane.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Nr.17.349/20.X.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2012

În temeiul art. 22, alin.(1), lit."o" din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, Agenția Națională a Funcționarilor Publici elaborează anual Planul de ocupare a funcțiilor publice, cu consultarea autorităților și instituțiilor publice în vederea supunerii spre aprobare Guvernului.
In conformitate cu prevederile art. 23 alin (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, prin planul de ocupare a funcțiilor publice se stabilește:
a) numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici;
b) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
c) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate;
e) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim de funcții publice pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale;
g) numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.76/2011 au fost aprobate structura organizatorică și statul pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș cu un număr de 124 funcții publice din care: 15 funcții publice de conducere și 109 funcții publice de execuție.
Pentru anul 2012, Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș stabilește următoarele:
- un număr de 12 funcționari publici din cadrul instituției îndeplinesc condițiile pentru a promova în grad profesional superior, funcțiile publice ocupate de aceștia urmând a se transforma în funcție de rezultatele examenului;
- o funcție publică din clasa III (studii medii) se va transforma în clasa I (studii superioare), ca urmare a examenului de promovare în clasă;
- un număr de 23 funcții publice vor fi ocupate prin recrutare.
Prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 au fost aprobate Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice. În aplicarea prevederilor art.11 din actul normativ mai sus amintit, Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 se supune aprobării consiliul județean, urmând a fi transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2012, conform anexei.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke