R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 154
din 20 decembrie 2011
privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.21.201/14.XII.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unor spații cu suprafața utilă de 76,03mp, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8, Fundației BETHLEN, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.54, având cod fiscal 8434579 și contul RO24RZBR0000060000158362 deschis la Banca Raiffeisen Tîrgu Mureș, pentru depozitarea de aparate și echipamente destinate persoanelor cu handicap locomotor.
Art.2. Spațiile menționate la art.1 sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Fundației BETHLEN care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr . 21201/14.XII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Imobilul situat în str. Paul Chinezu, nr.8, face parte din domeniul public al Județului Mureș și este administrat de Consiliul Județean Mureș.
În acest imobil și-a desfășurat activitatea SC "SURM" S.A, societate al cărei unic acționar era Consiliul Județean Mureș și care se află în proces de lichidare. Ca urmare, imobilul în cauză a devenit disponibil.
Fundația BETHLEN se ocupă de persoanele cu dizabilități locomotorii, împrumutând acestor persoane aparatele și echipamentele speciale primite din străinătate ca donații și reparând în limita posibilităților aparatele și echipamentele împrumutate.
Deoarece clădirea magaziei din incinta Cetății medievale situată în Târgu Mureș str. Avram Iancu, nr.2, unde depozitau aceste materiale, urmează a fi demolată, Consiliul Local Tîrgu Mureș a solicitat Fundației BETHLEN, eliberarea acesteia.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean sub nr.20481/2011, Fundația ne solicită un spațiu pentru depozitarea aparatelor și echipamentelor speciale destinate persoanelor cu handicap locomotor primite din străinătate ca donații cum ar fi: scaune cu rotile mecanice și electrice, cadre ortostatice, cârje canadiene și axilare, lifturi pentru ridicarea și transferarea bolnavilor din pat în scaun sau vană etc.
Întrucât Fundația BETHLEN, desfășoară activitate de binefacere, potrivit prevederilor articolului 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată județeană, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică .
În acest sens, propunem ca spațiile din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8, identificate în ANEXA la hotărâre, să fie date în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, Fundației BETHLEN.
Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif